Областен съвет за развитие прие важни стратегически документи в социалната сфера


Областният съвет за развитие прие важни стратегически документи в социалната сфера – Отчет на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Област Ловеч (2017 г. – 2018 г.) и Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Област Ловеч (2019 г. – 2020 г.). На заседанието, водено от областния управител Ваня Събчева бе представен и Годишен мониторингов доклад за изпълнение  на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч (2016-2020) през 2018 година.

Отчетът на Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Област Ловеч (2017 г. – 2018 г.) е изготвен на база получена информация по изпълнение на дейностите на общинският план от Община Тетевен и информация от Регионално управление на образованието Ловеч, тъй като за периода на действие на стратегията не са постъпили отчети от други общински администрации, бе докладвано на заседанието. Въпреки липсата на достатъчно информация, екипът на Областна администрация, работил по документа, представи своите изводи и препоръки.

Акцентите в него са: конкретен подход при планиране на необходимите ресурси и адаптиране на институционалните практики към индивидуализирана грижа към децата със специални образователни потребности, както и гъвкави решения на място в сътрудничество с другите институции, ранно идентифициране на деца с изявени дарби не само в училищата, но и в детските градини, максимално обхващане на всички деца и ученици и осигуряване на мобилност на услугите за оценка и подпомагане на подкрепата, добра организация от общините и училищата по предоставяне на кариерно консултиране на децата и учениците (като част от общата подкрепа за личностно развитие), ползвайки опита и ресурсите, създадени по проекта „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Основната препоръка е активно участие на заинтересованите страни в създаването на условия за цялостна и пълноценна подкрепа на личностното развитие на всички деца и ученици от област Ловеч, както и създаване на институционален механизъм на общинско ниво за координация, контрол, наблюдение и оценка на дейностите по осигуряване на подкрепа на личностното развитие на децата и учениците.

На заседанието бе представена и Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Област Ловеч за новия двугодишен период: 2019 – 2020 г.

В област Ловеч съществуват условия за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от институциите в ЗПУО, съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. Съществуващите центрове за подкрепа за личностно развитие трябва да отговорят на новите предизвикателства и да предложат нова визия за развитие пред традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване. Ясно и категорично фокусът трябва да падне върху развитието на личността на детето и ученика, с неговата автономност и свобода на избор, право на личен стремеж към преуспяване и благоденствие, принадлежност, участие и отговорност към множество общности и групи едновременно.

Ваня Събчева акцентира върху необходимостта всички общини да осъзнаят важността от разработването на Общински стратегии за личностно развитие на децата и учениците, което ще допринесе за осигуряване на приобщаващо, равноправно и качествено образование, подпомагане и насърчаване на децата и учениците за тяхното максимално развитие на възможностите и индивидуални потребности. Необходимо е и активно участие на всички заинтересовани страни в създаването на условия за цялостна и пълноценна подкрепа на личностното развитие на всички деца и ученици от област Ловеч.

Областният съвет прие и представения Годишен мониторингов доклад за изпълнение  на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч (2016-2020 г.) през 2018 г. Заключенията в него дават висока оценка на изпълнението през 2018 г., като се отчита се добро качество на предоставяните социални услуги. В областта има изградена мрежа от социални услуги и тя е равномерно разпределена по цялата й територия с обособен център с по-широк спектър от услуги в областния град Ловеч.

Коментари