ТРОЯН! За трети пореден път ще бъдат разпределени пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд


През месец февруари 2015 год., в „Държавен вестник“, бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с който се определи и нов ред за отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, а именно – предоставянето на тези земи без търг, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

След направените изменения и допълнения в процедурата, регламентирана в Закона, за трети пореден път на животновъдите от община Троян ще бъдат разпределени, съобразно отглеждания брой и вид животни, пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

За предстоящото разпределение Общинската администрация подготви списък, съдържащ 14691 броя поземлени имота от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. Списъкът е обявен на интернет страницата на Община Троян и е предоставен на кметовете по места.

В регламентирания срок, 10 март 2016 г., са подадени 39 броя заявления по образец от животновъди, с регистрирани животновъдни обекти, отглеждащи 1420 броя животински единици. Протоколите от настоящото трето разпределение ще бъдат обявени в срок – до 1 май 2016 год., а договорите ще се сключват за срок от 5 до 10 стопански години, считано от началото на стопанската 2016/2017 година.

При предходните две разпределения, въпреки изключително кратките срокове, особено за първата кампания, в резултат на добрата организация бяха сключени общо 64 бр. договори, с обща площ от 10675 дка, както следва:

– 36 броя договори считано от стопанската 2014/2015 год.;

– 28 броя договори считано от стопанската 2015/2016 год.

Коментари