Социалната община – една възможна мисия


МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019, ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Когато през много, ама много далечната 1789 година Бастилията е срината и на нейно място се появява страшното (за кого??) „Свобода, равенство, братство“, никой не подозира, че ще се появи и „лявото“ мислене. Ще се появят хора, които да смятат, че всеки има право на подадена ръка, а този, който не може сам да оцелее, трябва да получи подкрепа.

Днес, когато повечето новоизлюпени партии и партийчета намират за особено престижно да се наместят някъде между дясноцентристкото и ултрадясното поитическо пространство, социалността в управлението се превърна само в част от публичните прояви. В дребни подаръчета и задължително подходящи снимки „за фейса“.

Затова така самотно стои в упоритата си социална политика община Троян – както сполучливо се изрази председателката на Клуба на инвалида Йонета Радоевска, „Няма община в България, в която да се прави толкова много за хората в неравностойно положение. Няма друга община, в която непрекъснато да се търсят допълнителни източници на финансиране, да се помага и на деца, и на възрастни!“

Няколко са новите социални услуги, които наистина промениха живота на жителите на общината

В рамките на проект, финансиран със средства от Фонд „Социална закрила“, е изграден

Център за обществена подкрепа – гр. Троян,

който извършва държавно делегирана дейност и е с капацитет 30 места. Обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата.

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция

е с капацитет 12 места. Изградена е достъпна среда със средства от общинския бюджет; ремонтирана е изцяло материалната база.

Центърът е част от непрекъснато развиващия се комплекс от социални услуги, изграден в сградите на закритото училище в Добродан. В комплекса е и Домът за стари хора, утвърдено и търсено място за стационарна подкрепа на възрастни хора. Опитът от работата в Добродан ще се развие и в изграждането на подобен център във Врабево, където ще се използва значителният сграден фонд на училището.

Осигуряване на топъл обяд на нуждаещи се лица от Община Троян.

Осигурен е топъл обяд и съпътстващи мерки за 60 души месечно по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещите се лица от Община Троян“ по процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ по ОПХ ФЕПНЛ (проектът е удължен до 30.04.2020 г.).

Приемна грижа

По проект „Приеми ме – 2015“ по ОП РЧР 2014-2020, на територията на Община Троян има утвърдени 12 приемни семейства, като за периода са настанени 20 деца.

Патронажна грижа

От 01.07.2019 г. Община Троян изпълнява проект „Патронажна грижа в Община Троян“ за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домовете на 104 хора с увреждания или самотни възрастни в невъзможност за самообслужване.

„Подкрепа за социално включване в Община Троян“

е проект по ОП РЧР, процедура „Независим живот“, като бяха подпомогнати 113 души за преодоляване последиците от социалното изключване. Назначени са 81 изпълнители на социални услуги, както и 4 експерти в Центъра-социален работник, рехабилитатор, медицинска сестра и психолог.

В процес на реализация са и няколко съвсем нови социални услуги:

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

с капацитет 30 места дневна грижа и 60 консултативна. Изградена и обзаведена е материалната база, в процес на дооборудване са помещенията.

Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с увреждания и техните семейства

Спечелен е и проектът по ОП РЧР 2014-2020, процедура „Продължаваща деинституционализация на децата и младежите – етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ на обща стойност 1 588 410 лв., с които средства се осигурява издръжката на новия Дневен център до 2023 г.

През двата успешни мандата на настоящия кметски екип се развиха и усъвършенстваха някои вече създадени социални услуги:

Домашен социален патронаж

Увеличен е капацитетът на тази услуга – до началото на 2017 броят на обхванатите е нараснал от 170 на 200 души, а от юни 2019 г. – на 240. Броят на обслужените лица за отчетния период е 630 с натрупване.

Дом за стари хора „Свети Георги“ с. Добродан

Подменен е котелът и е закупен нов бойлер. Закупен е автомобил от външния доставчик за нуждите на социалната услуга, който остава собственост на общината.

Комплексът за социални услуги с. Дълбок дол,

включва услугите Защитено жилище за хора с физически увреждания с капацитет 6 места, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 6 места и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с капацитет 14 места.

Община Троян подкрепя финансово граждани на Община Троян чрез:

Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян,

който подпомогна лечението на 90 болни, от тях 9 деца.

Социални помощи на нуждаещи се жители на общината

По решение на Общински съвет – Троян на 65 нуждаещи се жители на Община Троян бяха отпуснати средства в размер на 37 800 лв.

С 2000 лева бе подпомогната и община Хитрино.

Помощ за клубовете

Част от политиката на общината е подкрепата на Клубовете на пенсионера. Осигурено е нормалното им функциониране чрез осигуряване на средства за персонал (половинка или цял щат) и за режийни разходи.

Подкрепят се и Клубът на инвалида и Клуб „Диабет“.

А по-нататък?

За следващия период „Платформа за Троян“ – кандадаткметската програма на Донка Михайлова – се предвиждат няколко нови акцента, които не просто да разширят социалната дейност на общината, а и да поставят тази работа на съвсем нови основи.

– създаване на Общинско звено за социални услуги;

– разширяване на социалните предприятия, осигуряващи заетост на неравнопоставени групи на пазара на труда;

– създаване на Център за различни социални услуги в сградата на недостроената поликлиника.

Огромна е социалната дейност на община Троян и именно социалността трябва да остане сред основните нейни характеристики и през следващия 4-годишен период на управление.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Коментари