Print Friendly, PDF & EmailПринтирай публикацията

РЕЗУЛТАТ ОТ 2-РИ И 3-ТИ ЕТАП ОТ КОНКУРСА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА “НИХЗИ – ОРЕШАК” – ЕООД


На 17.03.2021 г. Kомисията, назначена със Заповед № 399/12.03.2021 г. на Кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак, а именно:

  • Представяне на разработената от допуснатия кандидат Концепция за развитие на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак за срок от 3 години.
  • Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

Крайната оценка на комисията, представляваща средноаритметичната оценка от разработената концепция за конкурса и проведеното събеседване на допуснатите до втори и трети етапи участници в конкурса e както следва:

№ по редИме и фамилия на кандидатаРезултат
1Анелия  ДяковаДобро представяне
2Иван ХаджийскиДобро представяне
3Стела ДимовскаЗадоволително представяне
4Иванка ДжабраиловаМного добро представяне

               На основание т. 8.4 от Решение № 309/28.01.2021 г. на Общински съвет – Троян, комисията ще уведоми Общински съвет – Троян за резултатите  от конкурса.

Коментари