Работата по подмяна на водопровода в село Царева ливада върви по план


Подмяната на водопроводната инсталация, попадаща в обхвата на пътното платно на републикански път III-609 в чертите на с. Царева ливада от км 57+015 до км 58+200 ще бъде извършена посредством набор от дейности необходими за изпълнението на работите по подмяната. По улицата са проектирани три водопровода – два транзитни и един разпределителен – за висока и ниска зона, разпределен на участъци. Трите водопровода ще се разположат в един изкоп от лявата страна на пътното платно по посока на гр. Трявна.
Предвидена е подмяна на сградните водопроводни отклонения с нови такива от полиетиленови тръби с диаметър ϕ 25 мм. Точното местоположение на съществуващите сградни отклонения ще се установи след разкриването им на място. Свързването на новите отклонения ще става преимуществено в най-високите точки от трасето за обезвъздушаване. С оглед избягване на много пресичания на пътя за отклоненията от дясната страна преминаването ще се осъществи с PEHD тръби ϕ 40 мм и ще се захранва по няколко сгради. Подвързването им ще стане с водовземна скоба за ϕ 25 мм, а за отклоненията ϕ 40 мм – с тройник на заварка. Спирателните кранове по трасето за връзка с второстепенните водопроводи да са шибърни фланшови с гумени клинове и вътрешна резба.
Преди започване на изкопните работи ще се следи да бъдат отложени на място всички подземни комуникации от съответните поддържащи ги инстанции, които да се опазват по време на строителните работи.


Подмяната на инсталацията ще започне с разваляне на съществуващата асфалтова настилка, в това число и целенасоченото ѝ разрушаване в ситуациите налагащи пресичане на пътя. Същото се отнася и за съществуващата трошенокаменна настилка и ситуациите, в които се пресича път с подобна настилка. След споменатите ще се извършат изкопни работи, които ще се провеждат при спазване на всички правила по безопасност на труда. При извършване на изкопните работи трябва ще бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време. Работите ще се извършват машинно и ръчно, като ще бъдат проведени за почви, които в последствие ще бъдат транспортирани. Ръчното прехвърляне земни почви ще е до 3 m или хоризонтално до 2 m. Почвите от ръчните и механизираните изкопни работи ще бъдат разривани с булдозер. Описаните дейности ще са последвани от укрепване на изкопите с височина до 2m. Ще се извърши ръчно натоварване на земната почва, както и натоварване на строителните отпадъци на камиони, като товарът ще бъде извозен на разстояние до 5 км до подходящото за депонирането му място. След разчистване ще започне изпълнението на водопровода от PEHD тръби и водопроводните отклонения по участъци, като над темето му ще се поставя РЕ детекторна лента с проводници, която ще позволи лесното му откриване при необходимост. Такава лента ще се постави и над водопроводните отклонения, като връзките ще се изпълняват със специални клещи и ще се изолират съгласно технологията за това. Надлъжния наклон на новия водопровод ще следва максимално този на улицата, като при това се спазват нормативните изисквания за покритие и отстояния по участия от други подземни комуникации в съответствие с Наредба № 8 от 28.07.1999 г. При наличие на непредвидени препятствия по трасето е възможна промяна на наклона на водопровода и съответно дълбочината на полагане, което ще се установи след разкриване.
За изпълнението на обекта са предвидени тръби, специално произведени за водоснабдителните нужди. Доставени и монтирани ще са тръби с различен диаметър. Тръбите са с единична дължина от 12 м, като съединението им ще става чрез заварка с топъл елемент и специализирана техника. За обекта е предвидено използването и на други елементи – тройник намалители, тройници, дъги, предфланшови връзки, Спирателен кранове (СК), Пожарни хидранти (ПХ), тапи, обратни клапи, опорен блок, сградни отклонения и др. След направа на изкопа тръбите ще се полагат върху пясъчна подложка. Поради способността на тръбите да се огъват лесно , основата ще е предварително подготвена и нивелирана по профила. Така ще се постигне проектния наклон, без създаване на допълнителни напрежения в тръбите. След полагането им се засипват с пясък до покритие около 30 см над тръбата като по този начин се гарантира предпазването им от повреди. Обратното засипване ще се извършва с пясък и трошенокаммена фракция на пластове от по 20 cm, като и за двете ще се извършва трамбоване, а излишната пръст ще се извозва и депонира на разстояние до 5 км, до определеното за това място. След като се направят Дезинфекция и предвидените изпитания за водоплътност се пристъпва към останалото до засипване на водопровода. Ще се извърши полагане на неплътна асфалтова смес (4 cm.) върху изкопa за водопроводa. Преминаването на реката ще се осъществи подземно под коритото на ѝ, успоредно на съществуващия мост на разстояние 5m. В края на преминаването се предвижда да се изгради шахта. По трасето ще се изпълнят и 7 бр. надземни ПХ. Местоположението на пожарните хидранти е съобразено и с местоположението на съществуващите такива , които ще се подменят с нови. Пред пожарните хидранти ще се монтират щибърни тротоарни спирателни кранове ϕ 80 мм с гумени клинове. По време на дейностите ще бъдат доставени и оргонизирани на стандартни пътни знаци за ВОБД, съгласно изготвените чертежи.
Работата по обекта ще приключи до месец септември 2021 г.

Коментари