Проведе се обществено обсъждане на плана за финансово оздравяване на Община Тетевен


На 22 август 2016 г. се състоя обществено обсъждане на плана за финансово оздравяване на Община Тетевен, която е една от 36-те администрации в затруднено положение. Финансовото състояние на Общината е оценено по разработената от Министерство на финансите Методика, в която са разписани основните показатели, които характеризират финансовата самостоятелност и финансовите резултати от дейността на общината, както и правилата, по които те се изчисляват. Община Тетевен отговаря на три от шестте критерия за финансово затруднение, което налага изработването на план за оздравяването ѝ. Целта е постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси, чрез изпълнението на мерки за повишаване събираемостта на приходите и подобряване ефективността на разходите.

Участие в дискусията взеха – кметът на Общината д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметът Борис Врабевски, секретарят Цветелина Стоянова, председателят на Общинския съвет Мария Стойчева,  главният счетоводител – Ирена Тихолова, главен експерт „Бюджет и финанси” – Соня Нанева, служители от администрацията и част от общинските съветници.

„Вярвам, че ще изпълним плана, защото още от началото на мандата работим усилено за финансовото стабилизиране на общината и повечето от заложените мерки вече са в ход.“, коментира д-р Бояджиева. Тя уточни още, че данъчната ставка няма да се вдига, а ще се повиши събираемостта на данъците.

tetevennКонцепцията включва изпълнение на мерки в следните основни направления: повишаване събираемостта на приходите, приоритизиране и оптимизация на разходите и намаляване на просрочените задължения. В тази връзка е извършена актуализация на действащи и иницииране на нови Наредби, част от местната нормативна уредба. Взети са мерки за повишаване събираемостта на приходите от такси и неданъчни приходи, мерки за повишаване събираемостта на данъчните приходи и мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите. Ето и някои от тях: Извършване на съвместни дейности с други контролни институции /НАП, КАТ, ДАИ/ за установяване на недекларирани имущества и проверка за платен данък на превозни средства при технически преглед на МПС. Изпращане на съобщения до длъжниците; Изготвяне на план за ревизии на по-големите длъжници на местни данъци и такси и изпълнение в ускорени срокове; Разработване на процедури за контрол върху събираемостта по отделните видове данъчни приходи и подготовка на мотивирани предложения за промени в нормативната уредба, които да бъдат внесени в Общинския съвет; Изготвяне на план за ревизии на по-големите длъжници на местни данъци и такси и изпълнение в ускорени срокове; Разходите по бюджета за местните дейности се ограничават до размера на фактическите постъпления от собствени приходи и получени трансфери за местни дейности, като се следват приоритетите, съгласно Закона за публичните финанси; Да не се поемат дългосрочни задължения от общината без финансовото им осигуряване; Оптимизиране на числеността на общинската администрация, в частта, финансирана с местни приходи и др.

Предложените мерки за стабилизиране на финансовото състояние на община Тетевен няма  да бъдат за сметка на занижено качество или количество на предлаганите публични услуги. Целта е оптимизацията на разходите да бъде за сметка на неефективни дейности, без драстично да се влияе върху качеството на живот в общината. Община Тетевен ще направи искане за предоставяне на временен безлихвен заем като средствата от него ще бъдат насочени за погасяване на просрочените задължения и за крайно наложителни и спешни капиталови разходи.

С изпълнението на плана за финансово оздравяване и постигането на конкретните цели, община Тетевен ще постигне финансова устойчивост и стабилност за осъществяване интересите на местната общност и ще излезе от обхвата на чл.130, ал.1 от Закона за публичните финанси.

 

Коментари