Проведе се заседание на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта


На 4 декември в заседателната зала на Община Тетевен се проведе заседание на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта – Тетевен. На срещата бяха обсъдени темите, касаещи годишния План за младежта за 2018г. и предложения за нови членове, които да попълнят състава на съвета.

Заседанието откри кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, след което се премина към обсъждане на точките от дневния ред. Първата разисквана тема бе за годишния  План за младежта за 2018 година. Валентина Николаева – директор на дирекция „Специализирана администрация“ подробно информира присъстващите относно тази точка и каза, че настоящият план се изготвя в изпълнение на Закон за младежта, Националната стратегия за младежта 2012-2020 г. и Общинската програма за младежта за периода 2017-2020г. Тя добави, че тези документи формират държавната и общинска политика за младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие.

Беше направен кратък ситуативен анализ, които включваше – Демографска характеристика и обучаващи институции; Ниво на информираност и придобити умения и знания по здравословен начин на живот; Ролята на младите в превенцията на престъпността; Млади хора, практикуващи спортни дейности; Достъп до пазара на труда и др.

Г-жа Николаева представи и заложените в плана стратегически цели като: Създаване на благоприятна и подкрепяща среда за качествено образование и професионална реализация на младите хора в общината; Създаване на устойчив механизъм за облекчаване бита, насърчаване раждаемостта, решаване на социални проблеми на младите хора в общината като предпоставка за задържането им; Насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на отрицателните обществени явления и прояви сред младите хора и т.н. Бяха представени още сроковете и участващите страни в плана, както и дейностите, чрез които ще се реализират поставените цели.

Срещата продължи с предложения за нови членове, които да попълнят  състава на съвета, като бяха одобрени имената на Виктория Стефанова и Милена Иванова.

Точките от дневния ред на заседанието се приеха единодушно от членовете на съвета. Предстои годишният План за младежта за 2018г. да бъде одобрен и от ОбС – Тетевен.

 

Коментари