Проведе се заключителна пресконференция по проект „Младежка гаранция в Луковит“


На 5 декември 2017 г. се проведе заключителна пресконференция по проект „Младежка гаранция в Луковит“. Той е финансиран по сключен Административен договор № BG05M9OP001-1.002-0038C01/19.04.2016 г. между МТСП чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Община Луковит по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1.002, «Активни».                                                                                                                                                               Проектът е на стойност 389 586,06 лв., от които 389 586,06 лв. БФП и 0,00 лв. собствен принос, в това число разходи по линия на ИМЗ в размер на 389 586,06 лв. Периодът на изпълнение е от 19 април 2016 г. до 31 декември 2017 г. Бенефициент е Община Луковит, а партньор Сдружение „Научно технологичен съюз – Плевен“, гр. Плевен.

При изпълнението на проекта за първи път беше приложен принципа на „младежка гаранция“ на територията на общината с конкретни възможности за младежи от 15 до 29 г., които не са ангажирани в заетост, образование и обучение. В основата е комплексен подход – от издирване и идентифициране на младежите до предоставянето на качествено конкретно предложение (образование, обучение или заетост). Общата цел на проекта е в съответствие с основната цел на процедурата BG05M9OP001-1.002 „Активни за идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в заетост, обучение или връщане в образование», и целите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

 „Младежка гаранция в Луковит“ е един от най-трудните проекти, изпълнявани в община Луковит. Изискваше много големи усилия и ресурс от време да се случи. Не мога да определя коя беше най-трудната част при реализацията му – издирването на неактивните младежи, обучението или заетостта“, заяви при откриване на събитието Цветенка Хаджиева, зам.-кмет на община Луковит. „Младите хора бяха най-активните по време на изпълнението на целия проект“, подчерта тя и допълни, че трябва да се възпитават младежите, че образованието и обучението са ценност. „Нужно е да им помогнем да се обучават по професии, които са търсени от бизнеса“, подчерта Хаджиева. „Моите адмирации към екипа на проекта, защото успяха да се справят“, каза зам. – кметът на общината.

Светозар Стефанов, ръководител на проекта, представи дейности и постигнатите резултати. По време на изпълнението на проекта са идентифицирани поименно 100 икономически неактивни младежи. Провеждани са обучения за придобиване на професионална квалификация по специалностите – „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“, „Основни и довършителни работи“, „Озеленяване и цветарство“ и „Екскурзоводско обслужване“. Част от младежите са включени в субсидирана заетост за 6 месеца.

„Не беше лек проект, но мога да заявя, че беше успешен“, подчерта Стефанов.

Един от обучените екскурзоводи Светлин Георгиев каза, че хората са търсили постоянно информация за туристическите обекти в района. За първи път са събирани данни на терен за туристическия поток в общината.

 

Договор № BG05M9OP001-1.002-0038-С01, по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, „Една посока, много възможности“, съфинансирана от Европейския съюз  по линия на Инициативата за младежка заетост.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Коментари