Приеха рамката на бюджета на Община Троян за 2016 г.


На заседанието на Общински съвет Троян, проведено на 21 януари, кметът на Общината г-жа Михайлова внесе за обсъждане рамката на приходната и разходната част на бюджета за 2016 година. „Можем да кажем, че Община Троян приключва 2015 г. и влиза в 2016 г. с добра финансова устойчивост. Преходният остатък, който ще отчетем пред Общинския съвет на заседанието през месец февруари е 3 млн. 100 хил. лева само за Община Троян, като още 800 хил. лева е преходният остатък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.“, сподели ден след заседанието на Общински съвет Троян г-жа Михайлова.

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината включва ясно формулиране на годишните цели, анализ на реализираните собствени приходи през предходните години, преглед и анализ на общинската инфраструктура, анализ на общинската собственост и оценка на икономическата обстановка.

В условията на трайно „замразени” държавни трансфери, повишаващи се потребности на гражданите по отношение на количество и качество на предоставяните услуги, се очертава необходимостта от осигуряване финансова стабилност, чрез правилно планиране на местните приходи. В подготовката и анализа на очакваните местни приходи се включиха експерти от всички направления в общинската администрация.

Реалистичната оценка и обективната прогноза на собствените приходи са гаранция за добро финансово управление през бюджетната година. „Имаме удовлетворение от това, че в рамките на последните 5 години бюджета на Общината нараства от 17 402 хил. лева за 2012 година на 20 686 хил. лева, като устойчиво нарастват планираните данъчни и неданъчни приходи – от 4 408 хил. лева за 2012 година на 6 300 хил. лева за 2016 година.“, изрази удовлетворението си г-жа Михайлова. Кметът със спокойствие и отговорност към избирателите сподели, че този значителен ръст е постигнат не за сметка на увеличаване данъците и таксите на избирателите. Община Троян е една от общините, които не увеличават данъци и такси и през тази календарна година. Финансовият модел на Община Троян показва, че е възможно без увеличение на данъците и таксите, при едно добро финансово управление, приходите в общинската хазна да растат.

Пред кмета и ръководството на Общината стои едно сериозно предизвикателство, свързано с търсене на възможности за увеличаване на източниците на приходи в бюджета.

В края на месеца предстои провеждане на второто обществено обсъждане на бюджета.

 

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари