Предстои обявяване на процедура за подбор на проекти „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Напомняме, че предстои (индикативна дата 12.06.2020 г.) Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) да обяви процедура за подбор на проекти „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МПС“.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Съгласно проекта на условията за кандидатстване, минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 30 000 лв., а максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е 100 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер до 1% от „нетните приходи за продажби“ за 2019 г.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на процедурата кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаквапредприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.

Към датата на подаване на проектното предложение следва кандидатите вече да са подали Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ.

Съгласно проекта на условията за кандидатстване, допустими кандидати са:

 • търговци,регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите преди 01.01.2019 г.;
 • които отговарят на изискванията за средно предприятиесъгласно Закона за малките и средни предприятия;
 • Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.;
 • Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г. За удостоверяване стойността на нетните приходи от продажби за избрания от страна на кандидата референтен календарен месец (в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване) ще се изисква представяне на Отчет за приходите и разходите за съответния месец;
 • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение.

Подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, които са:

 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 5 към Условията за кандидатстване);
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 6 към Условията за кандидатстване) попада в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”.

Подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност в сектор рибарство и аквакултури, включително преработка на продукция от риба и водни организми.

Подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008).

Допустими по процедурата са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя). Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает на трудов договор или по силата на договор за управление и контрол. Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждения по договори за управление и контрол не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 дни от датата на обявяване на процедурата.

В помощ на заинтересованите лица са служителите от Община Троян: Вера Добрева на тел.: 0670 6 80 16, Снежина Табакова на тел.: 0670 6 80 32 и Мария Минкова на тел.: 0670 6 80 56.

Община Троян

Коментари