Предприемат се спешни мерки за превенция от COVID 19 в социалните институции в област Ловеч


Държавата предприема още по-строги и спешни мерки за превенция от COVID-19 на потребители в специализирани институции за предоставяне на социални услуги – социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. Това става ясно от писмо на Главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев до институциите, имащи отношение по организацията и работата на тези заведения. На работна среща областният управител Ваня Събчева обсъди поставените изисквания с директора на РЗИ Ловеч д-р Анета Винева. Предвид специфичните условия в тях, свързани с невъзможността за осигуряване на физическа дистанция, поради гъстотата на потребителите в институциите и контактите помежду им, оказването на постоянна грижа от персонала, наличие на множество придружаващи заболявания, в т.ч. умствени и психически, които компрометират придържането на част от лицата към хигиена на ръцете, респираторен етикет, носене на защитна маска и др. е необходимо в спешен порядък да се предприемат действия в няколко насоки. На първо място изготвяне на план за действие в условия на COVID-19 във всяка институция, който да включва въвеждане, прилагане и контрол на противоепидемичните мерки, провеждане на обучение на персонала по превенция на инфекциите и постоянен контрол за правилно поставяне и сваляне на лични предпазни средства, за спазване на въведените противоепидемични мерки в институцията, скрининг и самонаблюдение на персонала за поява на клинични оплаквания, съвместими с COVID-19 и ежедневно отчитане за наличие или липса на клинични оплаквания, реорганизация на дейността на персонала с цел намаляване възможността за внос и разпространение на COVID-19 в институцията, създаване на механизъм за наемане на персонал при необходимост след заболели или карантинирани служители. Акцентира се върху алгоритъма за действие при поява на потвърден случай на COVID-19 – своевременна хоспитализация на лица с клинични оплаквания и по лекарска преценка; незабавна изолация на асимптомни потребители в стаи по един, двама и повече, съобразно капацитета и възможността на сградния фонд на отделен етаж или в отделна сграда от останалите потребители с осигурен персонал за полагане на грижи, вкл. и на медицинско наблюдение за поява на клинични оплаквания. Най-важното е недопускане смесване на асимптомни с отрицателни за COVID-19 потребители в едни и същи помещения. Изготвяне на план за действие на областно ниво при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа е друга необходима мярка за ограничаване на разпространението и опазване здравето на хората в социалните заведения, като акцент е създаването на механизъм за допълнително разкриване на болнични легла и болнични отделения за лечение на COVID-19 в случай на засягане на социална институция със значителен брой потребители и заболяване в кратък период от време на голям брой лица, водещо до запълване на наличния капацитет на лечебните заведения за болнична помощ, определени за лечение на COVID-19 в областта. При възможност, осигуряване за временно ползване на общинска собственост, в която лицата без оплаквания (асимптомни потребители) или контактни потребители да бъдат изолирани.Оказване на съдействие по осигуряване на персонал за медицинско наблюдение и грижа на изолираните или карантинираните потребители в други сгради. По данни на регионалните здравни инспекции, до момента в страната потвърдени случаи на COVID-19 са регистрирани в 32 социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа (домове за стари хора, домове за пълнолетни с умствена изостаналост/деменция/психични разстройства, центрове за настаняване от семеен тип, дневни центрове за деца с увреждания, дневни центрове за пълнолетни с увреждания, центрове за временно наставяне и преходни жилища). В половината от тях (13 обекта) са регистрирани единични случаи, а в останалите взривове с брой на засегнатите лица от 2 до 102. Общият брой на потребителите в засегнатите институции е 1974, а общият брой на персонала в тях – 916. Общият брой на заразените с COVID-19 е 306, от които потребители – 233 и персонал – 73. Това определя заразеност/болестност сред потребителите от 15,5% и сред персонала – 7,97%. Хоспитализирани момента са 87 лица (потребители – 76 и персонал – 11), а починали – 22 (потребители – 21 и персонал – 1). Констатирани проблеми са непридържане към противоепидемичните мерки, липсата на възможност за изолация на асимптомни носители сред потребителите, липсата на съдействие от управата.Видно от гореизложеното, опазване здравето и живота на потребители и персонал в социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа е от особено значение. В четири от засегнатите домове за стари хора заразени са между 37-76% от потребителите, като 20 от всички починали случаи също са регистрирани в тях.В област Ловеч има 23 институции за социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и един частен дом за стари хора. В момента в тях няма доказан нито един случай на COVID 19. Проведени са през април и май изследвания на персонала, направени са 240 PCR теста на работещите и 362 бързи теста на потребители, като всички те са отрицателни. По график тестването продължава и в домовете за стари хора.

Коментари