Областният управител разпореди противопожарни мерки за жътвената кампания


Предвид предстоящата жътвена кампания областният управител на Ловеч нареди организационни и технически мероприятия със своя заповед от днес. Областната дирекция „Земеделие“ трябва да създаде организация за определяне настъпването на восъчна зрялост на посевите от житни култури и писмено да уведоми кметовете на общини и районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“. Кметовете на общини навременно да разгласят изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, да обявят настъпването на восъчната зрялост и да определят мерки за осигуряване на пожарната безопасност. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътищата, общинска собственост, преминаващи през или покрай житните посеви, да се отстраняват механично.

Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи трябва да изпълняват изискванията на Наредба № 8121з-968, писмено да уведомят съответната РС ПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 декара, като осигурят пожарозащитни ивици в засетите с житни култури земи и организират наблюдателни постове до прибиране на реколтата.

Сред мерките са още привеждане в изправност на пожарните хидранти, кранове, водоеми, помпи и пожаротехническите средства за първоначално гасене. Използваната в жътвената кампания земеделска техника да отговаря на изискванията за безопасна експлоатация, да е с извършен годишен технически преглед и допусната от органите на ПБЗН със становище на началника на районната служба.

При констатирани нарушения на изискванията на Наредба № 8121з-968 органите на ПБЗН да прилагат съответните мерки за административна принуда.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на зам.-областния управител Милко Недялков и на комисар Владимир Кацарски, директор на РД ПБЗН.

Коментари