Областен съвет за тристранно сътрудничество проведе заседание, ИТ, РСЗ, РДСП и ТП на НОИ отчетоха работата си за 6-месечието


Областен съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч проведе в края на август заседание. То бе водено от областния управител Георги Терзийски, а дневният ред предвиждаше обсъждане на правилата за организация и дейност и приемане на промени по тях и представяне на работата за първото полугодие на Дирекция „Инспекция по труда – Ловеч“, Регионалната служба по заетостта, Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ и Териториалното поделение на НОИ в Ловеч.

През периода инспекторите на дирекцията са извършили общо 479 проверки в 385 предприятия с общ нает персонал от 13 702 души, като 90 предприятия са проверени за първи път от Инспекция по труда. Преобладаващ е броят на малките и средни предприятия – 387. В резултат на извършените проверки са констатирани 2070 нарушения, от които 1041 са свързани с неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 1027 са по осъществяване на трудовите правоотношения. В областта на осъществяване на трудовите правоотношения най-голям е броят на нарушенията, свързани със заплащане на труда – трудово възнаграждение и допълнителни възнаграждения – такива за положен нощен труд и възнаграждения за прослужено време и професионален опит. Установено е не изплащане на трудови възнаграждения в 7 предприятия в размер общо на 1 424 828 лева. През периода след намесата на инспекцията, в изпълнение на дадени задължителни предписания, са изплатени трудови възнаграждения на обща стойност 853 004 лева. Това стана ясно от отчета на Митко Митев, директор на Дирекция „Инспекция по труда – Ловеч“.

В изпълнение задълженията на работодателите при възникване на трудовите правоотношения са констатирани 163 нарушения, като са установени 19 случая на предоставяне на работна сила без сключен писмен трудов договор. За констатираните през 6-те месеца на 2018 г. нарушения инспекторите са приложили 1963 принудителни административни мерки, като 1960 са задължителни предписания за отстраняване на нарушенията, издадени са 3 акта за спиране на машини и съоръжения. Съставени са 107 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 137 наказателни постановления. Влезлите в сила наказателни постановления са 149 с общ размер на санкциите 143 600 лв, стана ясно още от отчета на Митев.

По думите на директора на Регионална служба по заетостта (ДРСЗ) Цецко Ангелов равнището на безработица в област Ловеч е 7.05 %, като се наблюдава тенденция на спад. Средно месечният брой на безработни с регистрация в Бюрото по труда в Ловеч е 4872 души, 388 над разчета. Нараства делът на неактивните лица, потърсили услугите на ДБТ. В утвърдения за 2018 г. план на ДРСЗ Ловеч е заложено в ДБТ от региона да бъдат заявени общо 22 060 работни места, от които 21 800 на първичния пазар, поясни Ангелов като подчерта, че през отчетния период са обявени 12 899 работни места, от тях 12 666 на първичния пазар. Реализираните схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ са: проект „Нова възможност за младежка заетост“, „Обучения и заетост на младите“, „Обучения и заетост“, „Родители в заетост“, „Ваучери за заети лица“, „Услуги „Лице в лице“, „Готови за работа“, проект „Работа“ и „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване“.

Боян Боянов, директор на ТП на НОИ, отчете, че в резултат от извършените проверки са съставени 379 бр. ревизионни материали. Установени са 49 неправилно изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО. Издадени са 10 ревизионни акта и 39 разпореждания по Кодекс за социално осигуряване (КСО) за сумата от 9 732 лв., от които 8 076 лв. главница и 1 657 лв. лихва. През първото полугодие на 2018 г. в ТП на НОИ са постъпили – 23 875 бр. документи и данни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, от тях с болнични листове – 22 153. Сума на изплатените обезщетения е 5 802 774 лв. На допълнителна проверка са подложени – 1 100 болнични листове.

За полугодието са подадени 3910 заявления за отпускане и изменяне на пенсии и добавки по българското законодателство, европейски регламенти и международни договори, по които РБ е страна. За същият период на  2017 г. – 3815 броя. или с 95 бр. повече. Постъпилите заявления за отпускане на нови пенсии  са  1212 (за същият период на  2017 г. – 1326), а за изменение на вече отпуснати пенсии – 2698 (за същият период на  2017 г.  – 2489). Изплатени суми за пенсии до 30.06.2018 г. са 89 608 872 лв. Тавана на пенсиите – 910 лв. през 2018 г. получават 464 лица.

Юристът на РДСП – Ловеч Стефка Илиева отбеляза, че за първите три месеца са извършили 9 проверки по спазване на правилата в Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) на територията на областта. Проверки са извършени и за спазването на правилата за администриране на дейностите по отпускане, начисляване изплащане и/или възстановяване на социални плащания, предоставяне на социални услуги и предприемане на мерки и дейности по закрила  на детето са извършени проверки в ДСП Ловеч, ДСП Луковит, ДСП Тетевен и ДСП Троян, от които са съставени констатации и препоръки.

На заседанието за заместник председател на Областен съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч бе избран Петко Петков – представител на  КНСБ – Ловеч.

 

           

 

Коментари