Край на вечния длъжник?


Промени в Закона за задълженията и договорите имат амбицията да сложат край на феномена, придобил популярност като „вечният длъжник“. Проектът за изменения в закона е внесен от депутати от ГЕРБ и Обединени патриоти, които искат въвеждането на 10-годишна абсолютна давност за дълговете на физическите лица.

В момента Закона за задълженията и договорите е въведена обща 5-годишна давност и се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок и 3-годишна давност за вземанията за възнаграждение за труд, за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор, за наем, за лихви и за други периодични плащания. Уредената с чл. 110 и 111 от ЗЗД давност се прекъсва с предявяване на иск или възражение или с предприемане на действия за принудително изпълнение от страна на кредитора. Съгласно чл. 117 от ЗЗД от прекъсването на давността почва да тече нова давност и това може да продължи неограничен период от време и кредиторите безкрайно могат да преследват длъжниците – физически лица.

„С въвеждане на 10-годшпна абсолютна погасителна давност няма да се промени действащия в момента режим за обща давност и длъжниците ще могат по досегашния регламент да се възползват от 3 и 5- годишната давност. И към настоящия момент съществува разпоредбата на чл.171 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с която през 2005 г. е въведен 10-годишен давностен срок за погасяване на всички публични вземания независимо дали се дължат от физически лица или търговци. С уеднаквяване на режима за 10-годишен давностен срок за погасяване на публичните и частни задължения на физически лица, ще се даде шанс на гражданите да започнат от нулата, на чисто и да градят своята семейна икономика. Достатъчно са защитени и интересите на кредиторите защото десет години е един дълъг срок, в който кредиторите реално могат да съберат вземанията си, като в по-голямата си част от случаите те могат да се снабдят на извънсъдебно изпълнително основание с изпълнителен лист и да се възползват от ускорени съдебни процедури“, пише в мотивите на вносителите.

„В последните години се наблюдават редица случаи на изпълнителни производства срещу граждани, които продължават над десет години, а в някой случаи и по петнадесет и повече години. През цялото това време на длъжника се начисляват лихви, такси и разноски, които в повечето случаи многократно започват да превишават главницата. Изпълнителните производства могат да продължат до безкрайност, въпреки че длъжникът е загубил голяма част или цялото си имуществото и е в обективна невъзможност да изплати своите дългове. Съгласно действащото законодателство при смърт на длъжника, изпълнителните действия продължават срещу неговите наследници. Към настоящия момент има открити процедури за принудително изпълнение засягащи над 600 000 български семейства, а хиляди български граждани са преследвани от колекторски фирми, много често за твърдени задължения от преди 10-15 години“, отчитат вносителите.

Ако законопроектът бъде възприет от Народното събрание, той ще влезе в сила шест месеца, след обнародването му в „Държавен веснтик“.

източник: Правен Свят

Коментари