Комплексно административно обслужване – необходимост за съвременния потребител


Правителството все по-настойчиво говори за оптимизиране на административните услуги и намаляване на бюрокрацията. В последните 3 години Община Троян работи в тази посока и е сред първите общини, които поеха по пътя за предоставяне на услуги по по-бърз и ефективен начин. Вече информирахме потребителите за възможностите, които Комплексното административно обслужване (КАО) предлага и неговите позитиви. Важно е да се подчертае необходимостта от тази форма на съвременно обслужване и популяризирането й сред гражданите.

При Комплексното административно обслужване, административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани и създавани в администрацията, която е първичен администратор на данни, независимо дали те се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Позитивите на КАО са свързани с факта, че позволява предоставяне на качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност; спомага за повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса; фокусира обслужването към „епизоди от живота“/ „епизоди от бизнеса“. Подходът на КАО позволява намаляване на административната тежест и намаляване на възможностите за корупционни практики. Чрез КАО се осигурява автоматизация на обмена на информация в рамките на една администрация, между администрациите и между администрацията и кметствата на територията на община Троян.

През 2016 г. община Троян предлагаше на гражданите и бизнеса 28 комплексни административни услуги, както вътрешни, така и с други администрации, като за същата година бяха извършени: 123 броя обмен на удостоверения с други общини и институции; 222 броя вътрешни административни услуги, насочени към бизнеса, а именно услуги, свързани с категоризиране на обекти и промяната на категоризацията, в областта на гражданското състояние, отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете, разрешение за ползване на плувни басейни през летния период и др.

Община Троян стартира заявяване на услугите по различни канали за достъп, например чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път, а в перспектива се обсъжда вариант това да се случва и по телефона.

От началото на 2017 г. НАП внедри нова електронна услуга, чрез която Община Троян се снабдява с „Удостоверение за наличие или липса на задължения“ в полза на ползвателите на административни услуги и във връзка с провеждане на обществени поръчки.

В края на 2016 г. на Община Троян бе предоставен достъп чрез RegiX регистъра на Агенция по вписванията. В тази връзка от началото на 2017 г. Община Троян предлага нови 31 административни и технически услуги, които се предлагат по комплексен път. По-голяма част от тях са технически услуги, предлагани от отдел „ТСУ, кадастър и регулация“, главен архитект, „Общинска собственост и икономика“, регистрация по постоянен и настоящ адрес. От регистъра на Агенция по вписванията се извличат данни за имоти на физически и юридически лица, вписани след 2000 година. От гражданите не се изискват нотариални актове, договори и други документи, вписани в Агенцията. Преустановена е практиката от гражданите да се изискват документ за собственост при регистрация на постоянен и настоящ адрес.

Комплексните услуги, които общината предлага за населението и бизнеса от януари 2017 г. вече са 59 от общо 118 услуги, регистрирани в Интегрираната информационна система на държавната администрация.

 

Коментари