Георги Терзийски проведе заседание на Областната комисия по опазване на горите и дивеча


Областният управител Георги Терзийски проведе заседание на Консултативния съвет по опазване на горите, дивеча и рибата. Основна точка в дневния ред бе докладът на директора на Регионалната дирекция по горите /РДГ/ инж. Павли Богдански.

Основна задача на Регионалната дирекция по горите след влизане в сила на Закона за горите от 2011г. е  осъществаване на контрол на дейностите, които се извършват в горските територии  и превантивна дейност по опазване на горите, дивеча и рибата в териториалния й обхват. Един от проблемите ни е големият брой позволителни за сеч, които  се издават през една календарна  година  и  разпръснатите  на  големи  разстояния  дърводобивни  обекти, подчерта Богдански. Данните му сочат, че за периода януари – октомври т.г. за имоти, попадащи в териториалния обхват на РДГ – Ловеч, са издадени  общо 3774 позволителни за сеч /4145 – през 2017г./, от тях на територията на област Ловеч  са  3262 броя.

По думите на инж. Богдански до 31 октомври в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии служителите на РДГ – Ловеч са извършили общо 8336 проверки, като 62 % от тях са в горските територии от Ловешка област.

Броят на проверките през 2018г. е увеличен с 12 % спрямо тези през 2017г., като с 35 % са увеличени проверките в сечища, подчерта директорът на РДГ – Ловеч, като съответно и броят на съставените актове за нарушения по Закона за горите е увеличен с 30 %  спрямо 2017г.

Павли Богдански очерта проблемите, констатирани при осъществяване на контролните дейности на РДГ и коментира онези, свързани с почистване на поземлени имоти, придобили характеристика на гора и контрола по прилагането на  разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/.

През последните 2-3 години в РДГ Ловеч постъпват сигнали за незаконни сечи, във връзка с добив на дървесина от земеделски територии, свързан с тяхното „почистване” от дървесно-храстова растителност по реда на ЗОСИ. Не се упражнява контрол от страна на общините по отношение спазване на границите на имотите, за които са издадени разрешителни, както и за сеч само на разрешените дървета, алармира за пореден път той и цитира: „чл. 32 ал. 2 „Разрешение за отсичане и изкореняване до пет дървета… се дава от кмета на района или кметството въз основа на писмена молба и при наличие на уважителни причини; чл. 32, ал.3 „Разрешение за отсичане  и изкореняване на по-голям брой дървета… се дава от Началника на управление „Земеделие” при общинската администрация въз основа на писмена молба и при наличие на крайно уважителни причини; чл. 33 „Не се разрешава отсичане или изкореняване на дървета, които се намират на стръмни терени с наклон над 12 градуса, в ерозирани земи, във водосборни райони на язовири или край брегове на реки и дерета, където тези дървета служат за противоерозионни или водорегулиращи цели“.

По думите на Богдански много често кметовете и кметските наместници по селата сами предоставят възможности за нарушения, изразяващи се най-често в следното: не се изискват актуални скици на имотите, границите на имотите не се поставят на терена от правоспособен геодезист, не се прави уточнение за това дали границите на терена са поставени правилно, в съответствие на контура на скицата, не се спазват изискванията на ЗОСИ, като под предлог за отсичане на до 5 броя дървета или за почистване на земеделски имоти, се влиза във вече склопени гори и култури на възраст над 30 г., кметовете и кметските наместници не издават разрешителни за достъп и не проявяват достатъчно интерес къде се извеждат сечи, в землищата за които отговарят.

Богдански коментира още и преходните и заключителни разпоредби на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, където изрично е записано, че „Земеделски земи, върху които е възстановено правото на собственост по реда на този закон и са гори по смисъла на Закона за горите, се подчиняват на режима на Закона за горите и на Закона за ловното стопанство.” Той припомни, че съгласно Закона за горите, кметовете на общини и населени места имат редица правомощия и задължения и в тази връзка трябва да се запознаят обстойно с разпоредбите на закона и подзаконовите му актове за приложение.

В хода на дебата стана ясно още, че според Закона за горите се дава възможност на физически и юридически лица, собственици на поземлени имоти, които са установили, че имотите им са придобили характеристика на гора по смисъла на този закон след 1 март 1991 г., но желаят да ги ползват като земеделски територии, да подадат декларация до директора на РДГ – Ловеч.

Общините не могат да подават декларации по посочената разпоредба. Като имоти, собственост на общините, които са придобили характеристика на гора (независимо към кой момент са придобили характеристиката на гора), следва да се стопанисват като гори. Целта е да се защити обществения интерес, като се въведат по-строги правила и ограничения по отношение на имотите с характеристика на гора, независимо от тяхната собственост, за да се опази природния ресурс, подчерта инж. Богдански.

Той апелира по всякакви въпроси, свързани с опазването на горите, горските територии и осъществяване на добив на дървесина, общините и отговорните лица да се обръщате към РДГ – Ловеч за консултации и  съдействие.

По време на заседанието на Областната комисия бе коментирана и изпълнението на Националната програма за борба с африканската чума по свинете. Стана ясно, че е създадена добра организация за събирането и транспортирането на пробите от диви свине до определените лаборатории, изградени са и предвидените площадки и ями за разфасоване и събиране на дивечови продукти.

РДГ Ловеч е извършила преразпределение на комплектите за взимане на проби от диви свине за изследване за трихинелоза и АЧС, съобразно утвърдените планове за ползване и реализирания до момента отстрел. Към настоящия момент няма намерени трупове на диви свине или на такива с неадекватно поведение, със съмнения за АЧС, в района на дейност на РДГ Ловеч, подчерта Павли Богдански.

 

 

 

 

Коментари