В Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Бежаново са готови за новата учебна година


В ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Бежаново след анкетно проучване желанието на родителите и обсъждане на педагогическия съвет се оформи мнението, че образователният процес през предстоящата 2020/2021 учебна година ще се провежда присъствено в дневна форма на обучение за всички ученици. От това решение произтичат конкретни предизвикателства, пред които училището е изправено във връзка с епидемията от коронавирус.

През летния период са направени редица промени във физическата среда на училището. С цел създаване на дистанция между отделните класове обучението ще се извършва в двете сгради на училището в класни стаи, като те са разположени през една. Основно е ремонтирана помощната сграда на училището. В нея е изградена нова отоплителна система. Във всички класни стаи, в които ще се провежда образователен процес, е подменено подовото покритие с цел осъществяване на по-добра дезинфекция. Монтирани са 20 дозатори за дезинфектанти за ръце, разположени в коридори, учебни стаи, санитарни помещения. Осигурена е топла вода, дозатори за течен сапун и сешоари. В коридорите са поставени паравани и ограничителни конуси, които очертават пътя до работното място на всички ученици и намаляват контактите между отделните класове.

Наред с традиционните средства за дезинфекция, които са осигурени в достатъчни количества, училището разполага и се използват мултифункционални стерилизиращи лампи, работещи с ултравиолетови лъчи и озон, изпълняващи едновременно функциите да дезинфекцират и стерилизират помещенията. Ултравиолетовото лъчение и озона спомагат за радиационно увреждане на ДНК структурите и унищожаване на вируси, бактерии и патогени.

С цел осигуряване на чист въздух по време на пребиваване в училището ще работят прахоуловители  с комбинирани филтри с активен въглен за улавяне на фини прахови частици, химични замърсители, летливи органични смеси, вируси, бактерии и плесени. За всички ученици, учители и служители са осигурени предпазни  шлемове, а за учителите и служителите и предпазни маски. За дезинфекцията и почистването им след по-продължително използване са обособени кътове с парогенератори. Дневният работен график е разработен така, че всички класове в различно време ще започват учебни занятия, ще бъдат в час и междучасие. При подходящи климатични условия максимален брой учебни часове ще се провеждат на открито. В началото на всеки учебен ден чрез системата за аудио-видео обучение на учениците ще бъдат припомняни основните правила за предпазване от коронавирус. Това ще се извършва и периодично на видеостената в централното фоайе на основната сграда.  Обособени са стаи с площ 45 кв. метра за настаняване на ученици и персонал с грипоподобни симптоми. Отворени са и се използват всички входове на училището, на които са поставени ванички с дезинфекционен разтвор. Определено е кой клас откъде ще влиза. За учениците от първи до трети клас е осигурена минерална вода от диспенсър, монтиран в коридора на помощната сграда. Реализираният набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително и чрез създаване на нагласа за здравно и социално отговорно поведение, е част от възпитателната функция на образованието и е създадена максимално безрискова среда в условията на епидемия.

Коментари