Oбщинският съвет в Тетевен прие управленската програма на д-р Мадлена Бояджиева


С 18 „за“ и един въздържал се общинският съвет в Тетевен е прие управленската програма на новоизбрания кмет д-р Мадлена Бояджиева на 31 март.

Съобразила съм се с целите на Плана за развитие на Община Тетевен, като съм дала конкретни предложения, които могат да се свършат в този мандат, както и конкретни срокове, за да може документът да бъде конкретен и да може по него да се дава периодичен отчет за работата, каза при представянето кметът на общината. По думите й в Програмата е показана визията за развитие на Община Тетевен, основната цел на програмата, основните приоритети.

Освен инфраструктурни обекти, сме обърнали внимание и на чисто управленски решения, които не касаят толкова средства, а работа на общинска администрация, желанието за работа в различните направления, за промяна в посока прозрачност, откритост, законност, почтеност. Без вашата подкрепа обаче никоя програма няма да бъде реализирана, така че разчитам на нея, подчерта още д-р Бояджиева.

По моя преценка това е един добре обмислен и структуриран документ, с ясно формулирани цели и дефинирани приоритетни области, в които планираните мероприятия са обективно разчетени във времето. Програмата освен това е амбициозна и реалистична, и най – вече отчита съществуващите дадености, в които ще се развива общината. Тя е съобразена с потребностите на хората и има ясната амбиция да бъде реализирана в пълен обем, каза в изказването си и общинският съветник д-р Цветелина Врабевска. Тя подчерта, че документът е разписал основни дейности – дългосрочното стабилизиране на финансите, посредством ефективно управление на общинската собственост, чрез прилагане на оздравителен план и провеждане на оздравителни мерки, изграждане на транспортна инфраструктура, създаваща условия за развитие на бизнеса в региона и благоприятна среда за живот, успешното развитие на туризма, културния живот и спорта в общината, изграждането на система от мерки за гарантиране на обществения ред и сигурност на гражданите и др. Д-р Врабевска бе категорична, че предложената управленска програма ще изпълни своето предназначение и ще окаже положително въздействие върху цялостния обществен живот в общината.

По време на дебатите бяха поставени различни въпроси от съветниците, които получиха отговор.

Управленската програма не е копи-пейст на предизборната. Кой да очаква в какво драматично финансово състояние ще заварим общината, което автоматично води до редуциране на някои от приоритетите, заяви кметът в отговор на питане от общинския съвет Цецка Димитрова, че някои от поетите ангажименти в предизборната програма, с която д-р Бояджиева е спечелила изборите, са отпаднали.

АКЦЕНТИ ОТ УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА

Подобряване състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на община Тетевен, чрез взаимодействие с компетентните държавни органи:

 • основен ремонт на пътна отсечка Боаза – Тетевен /2016г./

 • проектиране и основен ремонт на пътя Тетевен – Рибарица/2016 – 2017г./

 • изграждане на мост в с. Гложене – част от пътя Тетевен – Ябланица/2019г./

 • ремонт на пътя Гложене – Ябланица/2018г./

Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа;

 • ремонт на пътни отсечки Тетевен – Васильово; Тетевен – Голям Извор; Български извор – Галата; Тетевен – Бабинци; Черни Вит – Дивчовото; Разклон М. Желязна – М. Желязна; разклон Костина – пам. Г. Бенковски; м. Козница – пам. С. Младенов; разклон Топилище – мах. Топилище; разклон Брязово – мах. Брязово и др./2016 – 2018г./

Поетапно обновяване на уличната и тротоарна мрежа във всички населени места в общината:

 • ремонт и асфалтиране на уличната мрежа в гр. Тетевен и в селата/2016- 2018г./

 • изграждане на тротоари в кв. Полатен и на изхода на гр. Тетевен посока Рибарица; /2017г./

 • изграждане на тротоари и пешеходни зони в с. Рибарица/2017г./

 • поетапно обновяване на тротоарите в останалите населени места на общината и изграждане на нови/2016 – 2019г./

Довършване на процедурата по одобряване на Общ устройствен план на община Тетевен и прилагането му впоследствие/2016-2019г./

Обезпечаване на достъпна и благоприятна среда за живот;

 • изграждане и ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения, оформяне на зелени площи и места за отдих в града и селата/2017г./

 • обновяване на централните части на град Тетевен /площад Сава Младенов и централната част на улица „Ив. Вазов“/2018г./

 • Освежаване и обновяване на входните и изходни артерии на града/2017г./

 • Оформяне на междублоковите пространство и обособяването на зелени площи в кв. Пеновото и други квартали/2016 – 2019г./

 • Разработване и приемане на схема за разположение на временните преместваеми обекти в гр. Тетевен и утвърждаване на унифициран дизайн на тези обекти, който да кореспондира с цялостната визия на централните градски части/2017г./

 • Разширяване, обновяване и поддръжка на гробищните паркове в населените места на територията на общината/2016 – 2019г./

 • Предоставяне на високоскоростен Интернет и WiFi зони в ключови райони в общината/2016 – 2017г./

Осигуряване на превенция на наводнения чрез изграждане на съоръжения за ограничаване на риска от тях /подпорни стени/ и системно почистване на речните корита/2016 – 2019г./

Превенция с цел стопиране на свлачищните процеси, активизирани в няколко населени места на територията на община Тетевен/2016 – 2018г./

Подобряване енергийната ефективност на публичните сгради /училища, детски градини, читалище и др./ чрез използване възможностите за финансиране с европейски средства/2016 – 2019г./

Максимално използване възможностите на правителствената програма за енергийна ефективност на жилищните сгради/2016 – 2019г./

Изграждане на съвременна ВиК структура в града и селата;

– В контекста на реформата във водния сектор съвместно с ВиК АД – Ловеч търсене на възможности заизграждане на съвременна водопреносна и канализационна мрежа и на пречиствателна станция за отпадни води в Тетевен/2019г./

– Модернизиране и реконструкция на водопроводната мрежа в необхванатите до 2015 г. населени места /2019г./

– Проучване, картиране и обозначаване на всички възможни водоизточници за питейна вода, намиращи се в близост до населените места и осигуряване на ползването им за нуждите на населението /2019г./

– Съвместно с ВиК АД – Ловеч търсене на възможност за изграждане на водохващане за питейна вода в м. Костина, с. Рибарица и включването му към водопроводната мрежа, с цел подобряване снабдяването с вода на гр. Тетевен и с. Рибарица /2019г./

– Стартиране на регионалното депо за обезвреждане на битови отпадъци в гр. Луковит и въвеждане в експлоатация на Претоварна станция за твърди битови отпадъци в с.Гложене като част от проекта за регионалното депо/2016г./

– Рекултивиране на старото сметище в с.Гложене/2016 – 2017г./

Ликвидиране на нерегламентираните сметища на територията на общината. Въвеждане на строги санкции и контрол за нарушителите/2016 – 2019г./

– Насърчаване разделното събиране и депониране на отпадъци от бита/2016 – 2019г./

Оптимизиране на местните данъци и такси за бизнеса и използването им като лост за насърчаване на инвестиционна дейност/2016 – 2019г./

Обвързване на професионалното образование с потребностите на местната икономика чрез засилване на връзката „Училище – Бизнес – Община“ с цел подсигуряване на квалифицирана работна ръка и намаляване на младежката безработица/2016 – 2019г./

Подобряване на финансовото управление и контрола при разхода на публични средства/2016 – 2019г./

Прилагане на гъвкави методи за увеличение на приходната част на бюджета/2016 – 2019г./

Максимално използване на възможностите за финансиране по оперативните програми/ПРСР и други инструменти на ЕС/ като средство за постигане на основните приоритети на общината /2016 – 2019г./

Популяризиране на обекти с историческо и природно значение, тяхната реконструкция, консервация, реставрациячрез използване на европейскисредства/2016 – 2019г./

Възстановяване на забравени празници на територията на града и селата –Сирни заговезни, оброци, събори, чествания и др. Организиране на ежегодни културни, спортни, научни и други форуми с местно и национално значение /2016 – 2019г./

Преструктуриране и оптимизиране работата на общинската администрация с цел създаване на активен и ефективен екип от експерти. Привличане на млади и образовани хора/2016г./

Използване на различни форми на обществени обсъждания и обществени форуми по възлови за общината въпроси, на които да бъдат привличани всички заинтересовани страни /НПО, граждани, бизнес/ с активно участие на младите хора /2016 – 2019г./

Преобразуване на общинската образователна структура в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование и в посока на:/2016 – 2017г./

Подобряване на материално-техническата база и условията за обучение в училищата в града и селата /2016 – 2019г./

Насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и образователните институции чрез:/2016 – 2019г./

Социални дейности, насочени към подобряване живота на възрастните хора, децата и хората в неравностойно положение.

Създаване на условия за включване на ромската общност в общината чрез различни форми на ангажираност: социални проекти, културни мероприятия, програми за заетост и др.Изработване и приемане на Общинска програма за интеграция на ромите/2016 – 2019г./

Материално и кадрово осигуряване на на МБАЛ – Тетевен /2016 – 2019г./

Подобряване взаимодействието между Община Тетевен и спортните клубове на територията на общината /2016 – 2019г./

Актуализиране на общинската наредба за обществения ред и сигурност и наредбата за охрана на полските имоти и селскостопанската продукция на територията на Общината и въвеждане на строги изисквания, правила и санкции/2016г./

Съвместна ефективна работа между Общината и РУП Тетевен за намаляване на престъпността и за превенция на пътно-транспортните произшествия на територията на Общината.

Борба срещу разпространението на наркотични вещества на територията на Община Тетевен. Тясно взаимодействие между органите на МВР и Община, училища, МКБППМН и НПО/2016 – 2019г./

Коментари