5,9 милиона лева влизат в Община Дряново за реконструкция и рехабилитация на общински пътища


Близо 5,9 милиона лева влизат в Община Дряново за реконструкция и рехабилитация на общински пътища. Това стана ясно днес, когато, на официална церемония в Министерски съвет, кметът инж. Мирослав Семов, подписа договор за реализацията на проекта. Той е един от първите 15 сключени, при това с най- висока стойност спрямо останалите, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .
Изключително сериозната по мащабите си инвестиция предвижда “Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път III – 609 до общински път GAB3121 и Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB 2117 от Републикански път III – 609 до Граница общ. (Дряново – Трявна)”

GAB2117/III – 609, Царева ливада – Дряново /Искра – Радовци – Граница общ. (Дряново – Трявна – Малки Станчовци – Черновръх /GAB1270/
Пътят минава през селата Шушня и Радовци от oбщина Дряново.

GAB3120/III – 609 /Дряново – Муця – Българени – Игнатовци – Кукля
Пътят минава през град Дряново и селата Малки Българени, Глушка, Големи Българени, Петковци и Игнатовци от Община Дряново. Целта  е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества, носимоспособността на съществуващата настилка и пътното тяло, за осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя, както и подобряване на отводняване на пътя.

Коментари