19 камери съблюдават за спазването на обществения ред в централна градска част


Община Троян изгради система за видеонаблюдение на Централна градска част (ЦГЧ) на гр. Троян. Охранителното видеонаблюдение на обекти – публична общинска собственост на територията на общината има за цел да осигури обективно денонощно видеонаблюдение за осигуряване на опазването на обществения ред и сигурност и за предотвратяване на противообществени и криминални прояви в наблюдаваните обекти.

На база извършен оперативен анализ от РУ МВР-Троян са определени фокусните точки,  на които са разположени 19 броя камери. Видеоконтролът осигурява възможност за отдалечено наблюдение на всички 19 бр. инсталирани камери за максимална ефективност на действията при реакция.

Изграждането на системата изцяло е съобразено с утвърдените със Заповед № 8121З-391 / 21.04.2016 г. на Министъра на вътрешните работи  Насоки за определяне на местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални и технически изисквания към системите.

Системата за видеонаблюдение работи като интегриран комплекс от съоръжения, устройства и програмно осигуряване, гарантирайки непрекъсната детекция и видео-оценка на възникналите събития. Общото наблюдение, управление и оценка на видеосигнала се извършва с пълна функционалност, както от Общинска администрация, така и от Оперативния дежурен на РУ МВР – Троян.

Системата дава възможност за съхранение и ползване на видео и друга съпътстваща информация от наблюдението за срок от 60 денонощия,  като осигурява видеонаблюдение както в светлата, така и в тъмната част на денонощието.

Системата за видеонаблюдение е от отворен тип, с възможност за скалируемост, позволяваща надграждане и интегриране (добавяне на допълнителни съоръжения, оборудване и нови функционалности) на всяко ниво, при съвместимост с избрания тип система за пренос на информация.

Доставката и монтажа се изпълни от „Систера Технолоджи“, гр.София. Цялата система е производство на BOSH. Общата стойност на системата е 27 469,20 лв. с ДДС.

Като следващ етап, през 2017 г. се предвижда надграждане на системата с видеоконтрол на ключови кръстовища и учебни заведения.

 

Коментари