Фирми от област Ловеч са от големите длъжници на КТБ, които затрудняват събирането на дължимите от тях кредити


Синдиците на КТБ публикуваха анализ на информацията относно собствеността върху активи със значителни размери на длъжници на банката, в т.ч. и на търговски дружества, придобити с имущество с произход от банката, която информация е публично оповестена в изпълнение на законови разпоредби или е придобита от публични регистри.

В изпълнение на своите задължения на основание чл.62, ал.12, т.5 от Закона за кредитните институции синдикът на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), изготви списък на физическите и юридическите лица и размера на техните кредити, по които има просрочени задължения.

Срещу длъжниците на КТБ АД (н), които са получили значителни суми от банката и отказват да ги възстановят, синдикът КТБ АД (н) е предприел всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити.

Въпреки предприетите действия, някои длъжници на КТБ АД (н) освен че не погасяват доброволно своите задължения към банката, са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица и/или създаване на фиктивни задължения към трети лица, с които затрудняват действията на банката по принудителното събиране на дължимите кредити и попълването на масата на несъстоятелността.

Видно от Търговския регистър по партидите на някои от длъжниците на КТБ АД (н) се заявяват за вписване промени в собствеността на дружествата, промени на управителните им органи, както и се учредяват нови обезпечения върху активи на длъжниците в полза на трети лица. От справки в Имотния регистър пък се установяват разпореждания и/или обременяване с вещни тежести на активи на длъжниците на КТБ АД (н).

Настоящият анализ показва движението на някои съществени активи, на длъжници на КТБ АД (н), както и конкретните действия на длъжници на банката по отношение на такива активи, насочени основно срещу действията на КТБ АД (н) за принудително изпълнение върху активите и за попълване на масата на несъстоятелността, както и крайния контрол (собственост) върху дружествата длъжници. В анализа са включени дружества, настоящи или бивши собственици на съществени активи, като – недвижими имоти и/или дялови участия в предприятия, имащи значение за попълване на масата на несъстоятелността.

Целият анализ, публикуван на сайта на КТБ:

1. „Петрол“ АД и дружествата от икономическата група „Петрол“ Дружествата от групата „Петрол“, които имат задължения по активни кредити към КТБ АД (н), са: „Нафтекс Петрол” ЕООД, който е длъжник на КТБ АД (н) по 3 договора за кредит с общ размер на задълженията от около 140 млн. лева (за част от дълга солидарни длъжници са „Елит Петрол“ АД и „Варна Сторидж“ ЕООД) и „Арвен” АД, който е длъжник на КТБ АД (н) по договор за банков кредит за сумата от около 53 млн. щ. долара (по дълга поръчители са „Нафтекс Петрол” ЕООД и „Елит Петрол” АД, а заложен длъжник е „Петрол Транс Експрес” ЕООД). „Елит Петрол“ АД и „Варна Сторидж” ЕООД също са били кредитополучатели по договори с КТБ АД (н), но задълженията им са погасени чрез прихващане (осчетоводени през периода на квестурата на банката). Също през периода на квестурата са освободени всички учредени в полза на КТБ АД (н) обезпечения, като залог на търговското
предприятие на „Елит Петрол“ АД и на „Варна Сторидж“ ЕООД, ипотеки върху недвижимите имоти – бензиностанции и петролни бази и особени залози върху находящите се в имотите съоръжения. Следва да се има предвид, че именно в имуществото на „Елит Петрол“ АД са се намирали повече от бензиностанциите на
групата, а в имуществото на „Варна Сторидж“ ЕООД – основната петролна база на групата в гр. Варна. Освобождаването на обезпеченията е отворило възможността за изваждането на активите в нови търговски дружества и отдалечаването им от кредитора КТБ АД (н).
Икономическата група „Петрол” към 30.11.2016 г. включва посочените по-долу дружества и е структурирана по описания начин, като може да се изведе следната обща характеристика на всяко едно дружество – всички дружества от Групата са регистрирани, или адресът им на управление е преместен след 20.06.2014 г. (датата на поставяне под специален надзор на КТБ АД (н)), в гр. Ловеч, ул. ”Търговска” №12 (на този адрес се
намира хотел „Ловеч“). Предприетите действия от страна на длъжниците за смяна на управлението или собствеността на дружествата, или за прехвърляне или обременяване на активите им, са следните:
1.1. „Петрол” АД
„Петрол“ АД е публично акционерно дружество. От 2014 г. дружеството е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. Част от акциите на това дружество (52,60%) са заложени в полза на (или се притежават от) КТБ АД (н), както следва:
а) 28,85% са собственост на „Алфа Кепитъл” АД. От 2014 г. дружеството е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. След преместване на седалището в Ловеч самото дружество е подало молба за обявяване в несъстоятелност и е обявено в несъстоятелност на 10.07.2015 г. Акциите му в „Петрол” АД са заложени в полза на КТБ АД (н) по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) за обезпечаване на невърнат заем по
договор за кредит от 110 млн. лева (отделен кредит, който не е посочен по – горе), но поради производството по несъстоятелност, КТБ АД (н) не може да насочи изпълнение върху тях;
б) 18,31% са собственост на „Корект Фарм” ЕООД. От 2014 г. дружеството е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. След преместване на седалището в Ловеч самото дружество е подало молба за обявяване в несъстоятелност и е обявено в несъстоятелност на 18.12.2014 г. Акциите му в „Петрол” АД са заложени в полза на КТБ
АД (н) по реда на ЗОЗ за обезпечаване на невърнат заем по договор за кредит от 43 млн. лева (отделен кредит, който не е посочен по-горе), но поради производството по несъстоятелност, КТБ АД (н) не може да насочи изпълнение върху тях;
в) 5,50% са собственост на самата КТБ АД (н); „Петрол“ АД има Надзорен съвет, избран на 14.10.2014 г., в състав: „Петрол Асет Мениджмънт” ЕООД, което дружество е еднолична собственост на Тодор Иванов;

„Петрол Корект” ЕООД, което дружество е еднолична собственост на Николай Гергов (бивш – до 24.07.2014 г.) – собственик на „Корект Фарм” ЕООД) и Иван Алипиев Войновски; Дружеството се управлява от Управителен съвет, избран на 27.10.2014 г., в състав: Гриша Данаилов Ганчев; Милко Константинов Димитров; Георги Иванов Татарски; Лъчезар Николов Граматиков и Кирил Емилов Шилегов. „Петрол“ АД се представлява от Милко Константинов Димитров и Георги Иванов Татарски – заедно. През м.март 2014 г. „Петрол“ АД е заложило всички свои 10 търговски марки на „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД. През м.май 2015 г., като втори заложен кредитор, „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД (след залога на банката) е продало по реда на ЗОЗ всички тези 10 броя търговски марки на „Петрол“АД, на купувача „Прима Консулт
Индъстри“ ЕООД (еднолична собственост на Чавдар Йорданов Йорданов), за сумата от около 500 хил. лева.
1.2. „Нафтекс Петрол” ЕООД
„Нафтекс Петрол” ЕООД, е 100% собственост на „Петрол” АД. С договор от 11.12.2015 г. с нотариална заверка на подписите всички дружествени дялове с номинална стойност 262 757 330 лева са прехвърлени на „Олимп Спорт Тетевен“ ООД за цена от 1 лев, но прехвърлянето не е вписано в Търговския регистър поради предприети от КТБ АД (н) действия за спиране на вписването. „Олимп Спорт Тетевен“ ООД, с управител
Николай Василев Райков, е собственост на община Тетевен (7,35%) и на „Вулевич Корект“ ЕООД (92,65%). „Вулевич Корект“ ЕООД е собственост на сръбския гражданин Радоман Вулевич, учредено 2 месеца преди да придобие на 25.11.2014 г. дяловете в капитала на „Олимп Спорт Тетевен“ ООД от прехвърлителя „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД.
От 20.11.2015 г. „Нафтекс Петрол” ЕООД се управлява от Николай Василев Райков, който е и управител на „Олимп Спорт Тетевен“ ООД. След преместване на седалището в Ловеч по искане на друг кредитор е образувано дело за обявяване в несъстоятелност на „Нафтекс Петрол” ЕООД, по което КТБ АД (н) се
е присъединило като кредитор. С решение от 06.07.2016 г. дружеството е обявено в несъстоятелност. По предявени от банката възражения на 18.11.2016г. Окръжен съд – Ловеч е изключил от списъка на приетите вземания такива, на свързани с „Петрол“ АД дружества, в размер на около 130 млн. лева.
1.3. „Петрол Север” ЕООД
„Петрол Север” ЕООД е 100% собственост на „Нафтекс Петрол” ЕООД. Дружеството не е длъжник на КТБ АД (н). „Петрол Север” ЕООД е учредено на 15.05.2015 г. със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. От 08.02.2016 г. „Петрол Север” ЕООД се управлява от управителя Николай Василев Райков. В капитала му обаче са апортирани недвижими имоти, ипотекирани в полза на КТБ АД (н), както следва: 1. Петролна база – Бургас с площ от 48 944 кв.метра и построените в нея 7 сгради, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи; 2. Петролна база – Пловдив, представляваща 67,51% от 58 630 кв.метра и построените там 38 сгради, 67,51% от 197 764 кв.метра и построените там 78 сгради, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи; 3. Петролна база – Пиргово с площ от 232 036 кв.метра и построените на нея 16 сгради, 4 външно водоснабдяване с бункерни помпени станции, намиращи се в землището на с. Пиргово, представляващи част от Петролна база – Пиргово (нова площадка), с обща площ от 295 790 кв.метра, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи. Апортирани са и имоти, които не са обезпечение на кредити от банката: 1. Петролна база – Благоевград с площ от 43 873 кв.метра и построените на нея 22 сгради, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи и 2. Петролна база – Каспичан с площ от 42 000 кв.метра и построените на нея 10 сгради, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи;
1.4. „Елит Петрол” АД
„Елит Петрол” АД, 99,99 % от акциите на което са собственост на „Петрол” АД, не е пряк длъжник по кредит на КТБ АД (н). От 2014 г. дружеството е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. „Елит Петрол” АД се управлява от Изпълнителния директор Станислав Васков Стоянов. „Елит Петрол” АД обаче е бил кредитополучател от КТБ АД (н) по договор за банков кредит с разрешен размер 15 млн. щ. долара и по договор за синдикиран банков кредит с разрешен размер 86 млн. щ. долара, отпуснат от КТБ АД (н) и „ЦКБ“ АД. И двата договора са погасени с прихващания срещу цедирани суми на вложители. След погасяването на кредитите, със съгласие на квесторите на КТБ АД (н) Лютов и Костадинчев е извършено заличаване на вписаните в полза на КТБ АД (н) обезпечения, а именно – залози на търговското предприятие на „Елит Петрол“ АД и ипотеки върху отделните имоти – бензиностанции, собственост на същото дружество. Веднага след това е вписан особен залог на търговското предприятие на „Елит Петрол“ АД в полза на дружеството „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД, като „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД е с регистриран адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №3 (адресът, на който са регистрирани дружествата от групата „Литекс“ – „Литекс комерс“ АД, „Литекс комерс“ АД, „Литекс Тауър“ ЕАД и други). В търговския регистър е вписан също така особен залог на търговското предприятие на „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД в полза на
„Първа Инвестиционна Банка“ АД за вземане по договор за кредит от 30.10.2014 г. за 28 млн. щ. долара.
1.5. „Елит Петрол – Ловеч” АД
До края на 2015 г. „Елит Петрол – Ловеч” АД е било 100% собственост на „Елит Петрол” АД. От 17.11.2015 г. акционери са „Елит Петрол” АД и „Петрол Технолджис“ ООД, като последното също е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12 и 99% от капитала му е собственост на „Петрол“ АД. От учредяването си през 2015 г. „Елит Петрол – Ловеч“ АД е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. В капитала му са били апортирани от „Елит Петрол” АД 167 бензиностанции на „Петрол”. „Елит Петрол – Ловеч” АД се управлява от Изпълнителния директор Станислав Васков Стоянов.  В Търговския регистър е вписан особен залог на търговското предприятие на това дружество (както и на дружеството – майка „Елит Петрол“ АД) в полза на „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД. Залогът обезпечава вземане по договор за синдикиран банков
кредит, придобито чрез суброгация в правата на „ЦКБ” АД. На 13.05.2015 г. заложният кредитор е вписал пристъпване към изпълнение към отделни активи на предприятието, като всички са прехвърлени в периода м.юни –м.юли 2015 г., в полза на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД (еднолична собственост на Чавдар
Йорданов Йорданов).
1.6. „Варна Сторидж” ЕООД
„Варна Сторидж” ЕООД е 100% собственост на „Елит Петрол” АД (предишен собственик е „Петрол“ АД). От 2014 г. дружеството е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” № 12. „Варна Сторидж” ЕООД се управлява от Управителя Методи Грозданов Пенев. „Варна Сторидж” ЕООД е било пряк кредитополучател по договор с КТБ АД (н), но също е погасило своите задължения чрез прихващане. „Варна Сторидж“ ЕООД е
солидарен длъжник и по кредит от КТБ АД (н) на „Нафтекс Петрол“ АД. В Търговския регистър по партидата на това дружество са вписани два особени залога на търговското предприятие на дружеството в полза на „Недош Трейдинг” ЕООД, собственост на сръбския гражданин Небойша Дошен от град Сомбор, за вземания,
прехвърлени му от „Литекс Трейд” ЕАД, от продажба на 100% от акциите на „Петролна база Варна” ЕАД и 5 млн. лева от продажба на недвижим имот във Варна. На 09.04.2015 г. заложният кредитор е вписал пристъпване към изпълнение към отделни активи на предприятието – акции, представляващи 100% от капитала на „Петролна база – Варна” ЕАД и акции, представляващи 100% от капитала на „Петролна база – Петрол Варна” ЕАД. И двата актива са продадени по реда на ЗОЗ от заложния кредитор „Недош Трейдинг”
ЕООД на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД (с едноличен собственик Чавдар Йорданов Йорданов).
1.7. „Петролна база Варна” ЕАД
„Петролна база Варна” ЕАД до 05.10.2015 г. е било 100% собственост на „Варна Сторидж” ЕООД, като от тази дата 100% от акциите са собственост на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД, което е придобило акциите от заложния кредитор на „Варна Сторидж” ЕООД – „Недош Трейдинг” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ. От 2014 г. „Петролна база Варна“ ЕАД е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12 и се управлява
от изпълнителния директор Чавдар Йорданов Йорданов. „Петролна база Варна” ЕАД не дължи на КТБ АД (н) суми по договор за банков кредит. В капитала на дружеството е апортирана част от петролната база в гр. Варна с площ от 13 275 кв.метра и построените в тази част сгради.
1.8. „Петролна база – Петрол Варна” ЕАД
„Петролна база – Петрол Варна” ЕАД до 05.10.2015 г. е било 100% собственост на „Варна Сторидж” ЕООД, като от тази дата 100% от акциите са собственост на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД, което е придобило акциите от заложния кредитор на „Варна Сторидж” ЕООД – „Недош Трейдинг” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ. От създаването си през 2014 г. „Петролна база – Петрол Варна“ ЕАД е със седалище в гр.
Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12 и се управлява от изпълнителния директор Чавдар Йорданов Йорданов.
„Петролна база – Петрол Варна” ЕАД не дължи на КТБ АД (н) суми по договор за банков кредит. В капитала на дружеството е апортирана останалата част от петролната база в гр. Варна с площ от 91701 кв.метра и построените в тази част сгради.
1.9. „Арвен” АД
„Арвен“ АД е собственост на Александър и Валентин Иванови. Дружеството е със седалище в гр. Бургас и адрес „Александровска“ №21. „Арвен” АД е длъжник на КТБ АД (н) за сумите по Договор за банков кредит от 12.02.2013 г. с разрешен размер 62 млн. щ. долара, предназначен за оборотни средства. По кредита поръчител и залогодател са „Нафтекс Петрол” ЕООД и „Елит Петрол” АД, а заложен длъжник е „Петрол Транс Експрес” ЕООД, което е заложило влекачи с полуремарке и цистерни за гориво. Кредита е обезпечен със залог на вземания от трети лица от продажба на горива (залог върху 52 хил. тона гориво в Петролна база – Пловдив, на обща стойност 52 млн. щ. долара, което впоследствие (при извършване на описа по образуваното от КТБ АД (н) изпълнително дело), се оказва, че липсва – горивото е било продадено без паричните средства да са постъпили по сметка на банката) и залог на 10 търговски марки на „Петрол” АД,
продадени от „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД също на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД.
1.10. „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД
„Прима Консулт Индъстри“ ЕООД е създадено през 2014 г., като до 15.01.2016 г. е било 100% собственост на Чавдар Йорданов Йорданов (роден през 1947 г.), баща на Росица Йорданова. Росица Йорданова е управител/изпълнителен директор и/или собственик на множество търговски дружества, свързани с „Литекс Комерс“ АД и Гриша Ганчев, а именно: „Уотърсий България“ ЕАД, „Литекс Трейд“ ЕАД, „Хидро електрик България“ ЕАД, „Литекс Бояна Палас“ ЕАД, „Литекс Сий Пропърти“ ЕАД, „Ловен комплекс бялка“ ЕАД, „Апартаментен комплекс Литекс Банско“ ЕАД, „Карла Пропърти“ ЕООД, „Литекс Моторс“ АД, “Литекс Тауър“ ЕАД, „Литекс травел“ АД. От 15.01.2016 г. всички дружествени дялове от капитала на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД са собственост на „Дарк Софт Лимитид“, регистрирано в Обединени Арабски Емирства, чиито пълномощник също е Чавдар Йорданов Йорданов. Макар, че „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД не дължи пряко на КТБ АД (н) суми по договор за банков кредит, същото дружество придоби през периода 2015 – 2016 г. чрез серия от юридически сделки (и към момента е собственик) на следните активи, обезпечавали първоначално отпуснати от КТБ АД (н) кредити на Групата „Петрол“, а именно : 147 бензиностанции, които е придобило от заложния кредитор на „Елит Петрол – Ловеч” АД – „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ; 100% от капитала на „Петролна база – Варна” ЕАД, които е придобило от заложния кредитор на
„Варна Сторидж” ЕООД – „Недош Трейдинг” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ, 100% от капитала на „Петролна база – Петрол Варна” ЕАД, които е придобило от заложния кредитор на „Варна Сторидж” ЕООД – „Недош Трейдинг” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ, всички търговски марки на „Петрол“ АД, които е придобило от заложния кредитор на „Петрол ” АД – „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ.
В Търговския регистър е вписан особен залог на търговското предприятие на дружеството в полза на „Първа Инвестиционна Банка“ АД. В случая вероятно се касае за сделки (създаване на задължения, обезпечаване на
същите със залози по реда на ЗОЗ и изпълнение върху заложеното имущество), извършени единствено с цел да се прекъсване връзката между вземанията на КТБ АД (н) и активите (основно бензиностанции и петролни бази) на нейните длъжници от Групата „Петрол“, като тези активи бъдат придобити от свързаното с Гриша Ганчев лице – „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД (с управител Чавдар Йорданов Йорданов).

1.11. „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД
„Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД е създадено през 2008 г., първоначално с фирма „Стормакс“, след това „Кристъл Шугър“, а от 14.07.2014 г. с настоящата фирма (наименование). Първоначално едноличен собственик на капитала е била Ваня Божилова, след това Тодор Иванов, от 25.08.2014 г. до 21.12.2015 г. е било 100% собственост на Калоян Петков Енчев. От тази дата всички дружествени дялове са собственост на „Делта Рийф Лимитид“, регистрирано в Обединени Арабски Емирства. При създаването си дружеството е със седалище в гр. София, ул. “Банат“ 10, а от 12.06.2013 г. – в гр.София, ул. “Лъчезар Станчев“ №3 (адреса на управление на дружествата от Групата „Литекс“). Сега адресът на дружеството е в гр. София, ул. “Николай Лилиев” №21, офис 2, като „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД се управлява от управителя Калоян Петков Енчев. „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД е свързано лице с „Петрол“ АД. Съгласно справка в Търговския регистър по партидата на „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД, в същото на 19.10.2015 г. се е вляло дружеството „Петрол – Запад“ ЕООД. Отново от справка в Търговския регистър по партидата на „Петрол – Запад“ ЕООД, което е заличено без ликвидация, се установява, че дружеството е било създадено с непарична вноска от „Петрол“ АД, което е внесло в капитала му 10 броя свои бензиностанции, находящи се гр.
София и е било едноличен собственик на капитала му. „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД не дължи на КТБ АД (н) суми по договор за банков кредит, но е заложен кредитор на „Елит Петрол ” АД, „Елит Петрол – Ловеч” АД и „Петрол” АД и като такъв е прехвърлило (продало) на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД
147 бензиностанции, собственост на „Елит Петрол – Ловеч” АД и 10 броя търговски марки, собственост на „Петрол“АД.
Всички гореописани дружества от Групата „Петрол“, както и дружествата, в които се изваждат активи на Групата „Петрол“, имат връзка помежду си и вероятно са под крайния фактически контрол на Гриша Ганчев, като управителите, изпълнителните им директори и формалните им собственици са действали кординирано, с цел да осуетят възможно изпълнение от страна на КТБ АД (н) върху активите на групата. Извън погасяването на кредити чрез посочените по-горе прихващания, в полза на КТБ АД (н) няма извършени плащания от фирмите от Групата „Петрол“ за погасяване на съществуващите и към момента техни кредитни задължения.

Източник: КТБ (Н), http://corpbank.bg/

Коментари