Утре ще се проведе извънредно заседание на ОбС-Дряново


На 10.11.2020г (вторник) от 17 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе извънредно заседание на ОбС, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1. Кандидатстване на Община Дряново по процедура BG05M9OP001-2.105– „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04  „Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна ”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” (вх.№0700-101/09.11.2020г)
    Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Заседанието ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19 и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на Община Дряново, раздел Общински съвет – Дряново”, подраздел „On-line излъчване“.

Коментари