Тодор Георгиев с остро становище срещу самоуправство на Галин Герганов в местния парламент в Дряново


СТАНОВИЩЕ

От Тодор Георгиев Василев, общински съветник в Общински съвет Дряново

Относно: Уведомление с изх. № 0801-52 от 05.05.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
С горепосоченото уведомление бях информиран от Вас, че във връзка с моето уведомление с вх. № 0801-52/04.05.2020 г. до Вас, считате за целесъобразно до приключване на производството във връзка с жалбата на д-р Ненов да се възползвате от правото си да поканите общинския съветник Ивайло Лисичков в едномесечния срок, който Ви позволяват разпоредбите на ЗМСМА, на редовното заседание на Общински съвет- Дряново за м. май, което ще се проведе на 27.05.2020 г.
С оглед на изложеното от Вас искам да Ви уведомя за следното:
На първо място не е ясно как определихте еднолично, че датата на следващото заседание на Общински съвет- Дряново ще бъде свикано на 27.05.2020 г., при положение, че все още не е проведен председателски съвет и не са насрочени дати на заседанията на постоянните комисии на общинския съвет.
Съгласно действащата нормативна уредба- чл. 459, ал. 4 от Изборния кодекс и константната съдебна практика по нейното прилагане, по отношение на Решение № 153-МИ/23.04.2020 г., с което ОИК- Дряново е прекратила пълномощията на д-р Нено Бонев Ненов, избран за общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21) и е обявила за общински съветник в община Дряново Ивайло Анатолиев Лисичков, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21), законът е допуснал предварително изпълнение. Това означава, че на предстоящото заседание на Общински съвет- Дряново, насрочено за 05.05.2020 г. от 15:00 ч., следва да допуснете и предоставите възможност на Ивайло Анатолиев Лисичков да положи клетва и да започне да упражнява пълномощията си като общински съветник в Общински съвет- Дряново.
Напомням Ви, че настоящият казус се повтаря, с оглед на обстоятелството, че не допуснахте обявената за общински съветник- Стефка Борисова Пенкова, от квотата на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна), с Решение 152-МИ/13.04.2020 г. на ОИК- Дряново, да положи клетва и да започне да упражнява пълномощията си на общински съветник в Общински съвет- Дряново, на насроченото и проведено от Вас неприсъствено заседание на Общински съвет- Дряново на 22.04.2020 г.
В случай, че не допуснете участието и полагането на клетва на горепосочените лица на предстоящото заседание на 05.05.2020 г. на Общински съвет- Дряново, считам, че Вие г-н Герганов, умишлено ще възпрепятствате упражняването на политическите им права, за което деяние е предвидена наказателна отговорност, съгласно Глава трета, раздел III Престъпления против политическите права на гражданите от Особената част на Наказателния кодекс на РБ, за което ще бъде сигнализирана прокуратурата.

Приложение: Уведомление с вх. № 3502-5/04.05.2020 г. по описа на Общински съвет- Дряново от Адв. Николай Миланов- председател на ОИК- Дряново, Определение № 122 от 17.02.2016 г. на АдмС- София-област по ч.а.д. № 187/2016 г., Решение № 2479 от 07.03.2016 г. на ВАС по адм. д. № 13920/2015 г., IV о.,
Определение № 2366 от 11.06.2019 г. на АдмС- Благоевград по адм. д. № 1176/2019 г.

05.05.2020 г.
град Дряново

С уважение:
/Тодор Георгиев/

*Бележка: Становището на общинския съветник Тодор Георгиев е взето от фейсбук страницата му.

Коментари