С 8616.00 лв. са подпомогнати наши съграждани чрез Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян през първото полугодие на 2018 година


След учредяването на Общински солидарен фонд за лечение на граждани от Община Троян през 2014 г. до първото полугодие на 2018 г. в Община Троян са постъпили 101 заявления от граждани за отпускане на финансова помощ за възстановяване на извършени разходи за лечение.

През предходните години са приети общо 87 заявления, проведени 32 заседания на Комисията и взети решения за отпускане на финансова помощ на обща стойност 60550.52 лв.

През 2017 г. със свое решение, Общински съвет-Троян определя максимален размер на финансовите средства за лечение, отпускани по реда на Правилника на Общински солидарен фонд за лечение на граждани от Община Троян, до 80 % от направените допустими разходи, като максималната сума, която може да се отпусне е 1500 лв. за възрастни и 2000 лв. за деца.

През първото полугодие на 2018 г. са постъпили общо 14 заявления, взети решения за подпомагане на скъпоструващо лечение на 11 граждани на община Троян на стойност 8616.00 лв. Предстои разглеждането на останалите 3 заявления на заседание на Комисията.

Традиционно бюджета на Общинския солидарен фонд за лечение на граждани от Община Троян се формира на база предоставени средства от общинския бюджет, съгласно решение на Общински съвет – Троян и дарения през годината.

За сравнение през 2017 година даренията са в размер на 3248.00 лв., в т. ч.: от служители на общинска администрация 693.00 лв., от Сдружение „Младежта на Троян в действие“ за млади хора в размер на 2300.00 лв. и от дарителски кутии в размер на 255.00 лв.

До настоящия момент със средства е подпомогнато лечението на 19 деца и младежи от община Троян.

Целта на създадения „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян“ е финансово подпомагане лечението на граждани, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Троян минимум 3 години, които не могат сами или с помощта на близките си, да осигурят необходимите им средства за лечение.

Условията за подпомагане, на които следва да отговарят заявителите са освен постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Троян минимум 3 години:

  • Доходът на член от семейството не трябва да надвишава:

– размера на минималната работна заплата за страната при семейства с две и повече лица;

– двукратния размер на минималната работна заплата при едночленни семейства;

  • Лечението да не се финансира от НЗОК, застрахователни компании или други източници.
  • През последните 12 месеца да не са подпомагани с еднократна помощ:

– по реда на чл.16 от ППЗСП от Дирекция „Социално подпомагане“;

– по решение на Общински съвет Троян.

  • Да не са ползвали финансова помощ за лечение от Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян, през последните 12 месеца.
  • Да нямат данъчни задължения към Община Троян.

Лицата, следва да представят медицинска документация, свързана с искането за финансова помощ за лечение (епикриза), както и  документи за извършени разходи за лечение.

 

 

 

 

 

 

 

Коментари