Стартира проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Свищов


 

8

На 15. 03. 2016г.  в град Свищов, ул. „Студентска“ № 9 в офиса на „ Виктори 2000“ ЕООД се проведе информационна среща – Пресконференция на която бе представен проект „Автоматизация на производствения процес“,  с договор за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ BG16RFOP0022.001- 1096-C01  по процедура “Подобряване на  производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“. На срещата бяха представени основните цели и параметри на проекта, очакваните резултати и планираните стъпки за реализацията му.

evro2 В резултат от изпълнението на проект „Автоматизация на производствения процес“  ще бъдат закупени 6 бр. нови високопроизводителни машини.  Инвестицията има за цел цялостно подобряване и повишаване на производствения капацитет, пълно оползотворяване на пазарния потенциал и оптимизиране на ефективността на производствената верига на предприятието.

В рамките на събитието бе дадена възможност за дискусия с присъстващите представители на местния бизнес и регионални медии.

Проект „Автоматизация на производствения процес“ е на стойност 1 660 000 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментари