Стартира кампания по събиране на местните данъци и такси


Уважаеми Граждани и Ръководители на предприятия,

Стартира кампания по събиране на местните данъци и такси.

Сроковете за внасяне на задълженията  за 2018г. са следните:

 • данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината,за която е дължим. На предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.
 • данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината,за която е дължим.На предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение.
 • патентен данък плащане на четири вноски:

– За първо тримесечие  – до 31 януари

– За второ тримесечие – до 30 април

– За трето тримесечие  – до 31 юли

– За четвърто тримесечие  – до 31 октомври

 • туристически данък: дължимият данък се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ  месеца, през който са предоставени нощувките.

Заплащането може да се извърши в брой на касите на отдел „Местни приходи”, ул. „Г.С. Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/, в кметствата по селата  и безкасово, чрез пощенски запис или по банков път по следната сметка:

Общинска банка АД кл. Ловеч, офис Троян

Банкова сметка – BG 16 SOMB 9130 84 33730544

BIC – SOMBBGSF

Код за вид плащане:

 • патентен данък – 44 14 00
 • данък недвижими имоти – 44 21 00
 • данък върху превозните средства – 44 23 00
 • такса битови отпадъци – 44 24 00
 • туристически данък – 44 28 00

Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, може да се извърши и преди получаване на съобщение.

Отдел „Местни приходи” е с работно време от 8:00 – 17:30 часа, без прекъсване.

Лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за основно жилище и за лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117,64 KW, като подадат декларация по образец в двумесечен срок от издаване на Решението на ТЕЛК.

Считано от 01.01.2014 г. след промените в Закона за местните данъци и такси са валидни следните облекчения за данък превозни средства:

1.     За превозни средства с мощност на двигателя до 74 киловата включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „ Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определения данък превозни средства се заплаща с 40 на сто намаление.

2.     За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление от определения данък.

3.     За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения  данък.

Когато в свидетелството за регистрация на превозното средство не е отбелязана екологичната му категория, следва да се представи документ, удостоверяващ категорията. Документа се издава от производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в България.

От 01.01.2015 г. размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи.

ВАЖНО: Декларация за притежавано  превозно средство се подава в следните случаи:

 • пътното превозно средство е придобито по наследство. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок;
 • пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице – в двумесечен срок;
 • собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната – в двумесечен срок;
 • са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък – в двумесечен срок;
 • са налице основания за ползване на данъчни облекчения – в двумесечен срок.

Лицата, предлагащи нощувки подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си  задължения,че могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране.

В двумесечен срок от   категоризирането  на места за настаняване или средства за подслон,собственика /собствениците  на имота, в който се извършва дейността, следва да подаде/ат декларация по чл.14 от ЗМДТ в отдел “ Местни приходи “ на Община Троян за отразяване на промяната в декларираните данни, като представят и копие на удостоверението.

При всяка промяна се подава нова декларация в двумесечен срок от настъпването на промяната. Подлежат на деклариране извършването на  основен ремонт; промяна на предназначението/ използването/ на сграда или част от нея; построяване на нова сграда в деклариран имот; басейни; отоплителните инсталации; климатичните инсталации; луксозната дограма, шумо- и топлоизолацията;специални покривни покрития и луксозните декоративни елементи и облицовки.

 ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“

 

Коментари