СКАНДАЛНО! Кумецът на Цв. Василев и комшията му по имот Г. Ганчев дължат над 900 млн. лева на КТБ


Синдиците на КТБ публикуваха анализ на информацията относно собствеността върху активи със значителни размери на длъжници на банката, в т.ч. и на търговски дружества, придобити с имущество с произход от банката, която информация е публично оповестена в изпълнение на законови разпоредби или е придобита от публични регистри.

В изпълнение на своите задължения на основание чл.62, ал.12, т.5 от Закона за кредитните институции синдикът на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), изготви списък на физическите и юридическите лица и размера на техните кредити, по които има просрочени задължения.

Срещу длъжниците на КТБ АД (н), които са получили значителни суми от банката и отказват да ги възстановят, синдикът КТБ АД (н) е предприел всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити.

Въпреки предприетите действия, някои длъжници на КТБ АД (н) освен че не погасяват доброволно своите задължения към банката, са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица и/или създаване на фиктивни задължения към трети лица, с които затрудняват действията на банката по принудителното събиране на дължимите кредити и попълването на масата на несъстоятелността.

Видно от Търговския регистър по партидите на някои от длъжниците на КТБ АД (н) се заявяват за вписване промени в собствеността на дружествата, промени на управителните им органи, както и се учредяват нови обезпечения върху активи на длъжниците в полза на трети лица. От справки в Имотния регистър пък се установяват разпореждания и/или обременяване с вещни тежести на активи на длъжниците на КТБ АД (н).

Настоящият анализ показва движението на някои съществени активи, на длъжници на КТБ АД (н), както и конкретните действия на длъжници на банката по отношение на такива активи, насочени основно срещу действията на КТБ АД (н) за принудително изпълнение върху активите и за попълване на масата на несъстоятелността, както и крайния контрол (собственост) върху дружествата длъжници. В анализа са включени дружества, настоящи или бивши собственици на съществени активи, като – недвижими имоти и/или дялови участия в предприятия, имащи значение за попълване на масата на несъстоятелността.

Целият анализ, публикуван на сайта на КТБ:

10. „Генимекс“ и свързаните с него дружества Корпоративна група „Генимекс“ е група от търговски дружества, свързани помежду си чрез различни физически и юридически лица. Проследяването и анализа на връзките между дружествата от групата „Генимекс“ водят до физическото лице Георги Петков Георгиев, неин учредител. Твърди се, че през последните години Георги Георгиев е близко до Цветан Василев лице – факт, който неведнъж е бил обект на медийни публикации. Основните дружества от групата „Генимекс“ са „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД, „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД, „Джи еър“ ЕАД, „Джи еф груп“ ЕООД,
които са кредитополучатели и длъжници на КТБ АД (н).
10.1. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е кредитополучател по три договора за кредит, сключени с КТБ АД (н). Едноличен собственик на капитала е „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД. На 19.08.2015 г. в Търговския регистър е вписана промяна в персоналния състав на Съвета на директорите (СД), като всички досегашни членове на СД – Георги Петков Георгиев, Дора Петкова Георгиева (сестра на Георги Георгиев), и Красимир Тодоров Конов, са заличени и на тяхно място са вписани нови членове – „Фърст Априлци“ ЕООД, „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД и Радостин Иванов Иванов. Към 19.08.2015
г. „Фърст Априлци“ ЕООД е с управител Радостин Иванов Иванов и със собственик на 100% от дяловете в капитала „Априлци холидейс 2000“ ЕООД, което по същото време е притежавано от Мая Иванова Николова, вписана като едноличен собственик на капитала и управител от учредяването на това дружество на 26.07.2010 г. (Мая Иванова Николова е съпруга на Георги Петков Георгиев). „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД е с едноличен собственик на капитала също Георги Петков Георгиев. До 20.06.2014 г. седалището и адресът на управление на „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД са в гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ №27, ет.7, офис1. На 11.12.2014 г. в ТР е вписана промяна в седалището и адреса на управление – в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №95-97, ет.2, а на 07.05.2015 г. седалището е преместено отново в Плевен, а новият адрес на управление е: гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №18, ет.1, ап.1.
На 25.03.2016 г. седалището и адресът на управление на дружеството са преместени в гр. Пловдив, район Централен, бул. „Васил Априлов“ №25. Два месеца по-късно, на 31.05.2016 г., адресът и седалището са отново с регистрация в гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №18, ет.1, ап.1, актуална и към настоящия момент. Непосредствено, след като КТБ АД (н) се снабдява с изпълнителни листове срещу дружеството, на 13.08.2015 г. е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност от друг кредитор, за който има вероятност да е свързан с длъжника „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД. На основание подадената молба за несъстоятелност съдът спира образуваните от КТБ АД (н) изпълнителни дела срещу длъжника. Изпълнителните дела няколкократно са възобновявани от съда и отново спирани по искане на длъжника.
След показаната по-горе промяна в седалището и адреса на управление на „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД, на датата 11.04.2016 г. е подадена нова молба за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството от трето лице – „Джи ем еър“ ЕООД, претендиращо, че е кредитор, въпреки висящността на първоначалното дело понесъстоятелност, образувано по молба на банката. Така образуваното второ дело по несъстоятелност, вероятно е симулативно (с фиктивен кредитор), с цел да противодейства на усилията на КТБ АД (н) да събере вземанията си от длъжника, като това е така и поради следното:
– „Джи ем еър“ ЕООД е част от групата „Генимекс“ и е свързано с „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД лице. Учредено е на 14.08.2012 г. от Мая Иванова Николова, която е негов едноличен собственик на капитала и управител и до настоящия момент. Седалището и адресът на управление на това дружество се намират в гр. Велико Търново, ул. „Александър Пенчев“ №2, където по това време са седалището и адресът на управление на „Интерхотели“ АД.
– „Интерхотели“ АД е част от групата „Генимекс“ и е свързано с „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД лице. Мажоритарен собственик на капитала на „Интерхотели“ АД е „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД, а членове на съвета на директорите през годините са били Стела Петкова Иванова, Дора Петкова Георгиева и Радостин Иванов Иванов. Седалището и адресът на управление на това дружество се намират в гр. Велико Търново, ул. „Александър Пенчев“ №2, където за кратки периоди след 20.06.2014 г. се местят
седалището и адресът на управление на част от дружествата от групата „Генимекс“.
– Мая Иванова Николова е съпруга на Георги Петков Георгиев; Стела Петкова Иванова е майка на Мая Иванова Николова; Дора Петкова Георгиева е сестра на Георги Петков Георгиев.
– всички документи, представени по делото за откриване на производство по несъстоятелност на „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД, образувано по молба на „Джи ем еър“ ЕООД, не са отразени в счетоводствата на дружества.
– последица на откритото производство по несъстоялност е спирането на всички изпълнителни дела, насочени срещу имуществото на длъжника. За осуетяване събирането на вземанията на КТБ АД (н) от страна на „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД, дружеството е предприело и множество действия, насочени към освобождаване от имущество:
– На 08.07.2014 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Жечев транс БГ“ ЕООД, собствеността върху недвижим имот с площ 2920 кв. м, в град Ловеч, ул. „Източна промишлена зона“;
– На 31.10.2014 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Електрогрупинженеринг“ ООД, собствеността върху недвижим имот с площ 3060 кв. м, в град Ловеч, ул. „Източна промишлена зона“.
– На 19.02.2015 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Жечев транс БГ“ ЕООД, собствеността върху недвижими имоти: поземлен имот с площ 1500 кв. м, в град Ловеч, ул. „Източна промишлена зона“ и поземлен имот с площ 9000 кв. м, в град Ловеч, ул. „Източна промишлена зона“.
– На 09.04.2015 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Кепитъл сити пропърти“ ЕООД, собствеността върху недвижими имоти: поземлен имот с площ 111 кв. м, поземлен имот с площ 1289 кв. м, поземлен имот с площ 427 кв. м, поземлен имот с площ 484 кв. м, поземлен имот с площ 267 кв. м, находящи се в гр. София, ул. „Околовръстен път“.
– На 23.06.2015 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Кепитъл сити пропърти“ ЕООД, собствеността върху недвижим имот, сграда (със смесено предназначение) с площ 71 кв. м., в гр. Априлци, ул. „Васил Левски“.
10.2. „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД
„Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД е кредитополучател по един договор за кредит, сключен с КТБ АД (н).На 14.08.2015 г. са вписани промени в състава на Съвета на директорите (СД), като досегашните членове на СД – Георги Петков Георгиев, Стела Петкова Иванова и Гергана Донкова Иванова, са заличени. На тяхно място са вписани нови членове – „Фърст Априлци“ ЕООД, „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД и Радостин Иванов
Иванов.
Към 20.06.2014 г. седалището и адресът на управление са в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №95-97, ет.2. На 07.05.2015 г. в ТР е вписана промяна в седалището и адреса на управление – гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №18, ет.1, ап.1. На 23.10.2015 г. относно седалището и адресът на управление на дружеството са вписани нови данни: гр. Пловдив, район Централен, бул. „Васил Априлов“ №25. Седем месеца месеца по-късно, на 31.05.2016 г., адресът и седалището са отново с регистрация в гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №18, ет.1, ап.1, актуална и към настоящия момент.
На 12.09.2015 г. в Окръжен съд – Плевен от „Финира“ ЕООД е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД, по-късно делото е прекратено поради оттегляне на молбата.
На 01.10.2015 г. в Окръжен съд – Плевен отново от „Финира“ ЕООД е подадена нова молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД, по която е образувано дело, което по-късно също е прекратено.
На 18.01.2016 г. в Окръжен съд – Пловдив е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД, като молител отново е „Финира“ ЕООД, което се легитимира като кредитор на „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД с вземане по Договор за цесия, сключен на 03.02.2014 г. между „Джи еър“ ЕАД, което е свързано лице с „Ди ен ди джи петрол продуктс“ ЕАД. С молбата за откриване на производство по несъстоятелност е поискано от съда допускане на предварителни обезпечителни мерки – спиране на изпълнителните дела, образувани от КТБ АД (н) срещу дружеството. С определение от 15.02.2016 г. съдът е наложил исканите мерки. Подадена е жалба от КТБ АД (н) до Апелативен съд – Пловдив за отмяна на допуснатото спиране на принудителното изпълнение. Още преди
произнасяне по жалбата, на 27.05.2016 г. с решение на съда производството по несъстоятелност на „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД е открито и едновременно с това е спряно за срок от една година поради липса на средства за покриване на началните разноски на несъстоятелността и дружеството е обявено в несъстоятелност.
10.3. „Джи еър“ ЕАД
„Джи еър“ ЕАД е кредитополучател по един договор за кредит, сключен с КТБ АД (н), като едноличен собственик на капитала е Дора Петкова Георгиева, сестра на Георги Петков Георгиев. Към 20.06.2014 г. седалището и адресът на управление са в гр. Горна Оряховица, община Велико Търново, ж.к. Аерогара (Летище) – Аероклуб Горна Оряховица. На 15.10.2014 г. в ТР е вписана промяна в седалището и адреса на управление в гр. София, район Красно дело, ул. „Топли дол“ №1А, ет.3, ап.5. На 09.11.2015 г. седалището и
адресът на управление на дружеството са променени отново в гр. Велико Търново, ул. „Александър Пенчев“ №2. Няколко месеца по-късно, на 19.02.2016 г. седалището и адреса на управление на дружеството са преместени в гр. Пловдив, район Централен, бул. „Васил Априлов“ №25, ет.3, ап.6. След последната промяна на седалището, на 09.03.2016 г. до Окръжен съд – Пловдив е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Джи еър“ ЕАД, по която молител е „Фърст Априлци“ ЕООД – свързано лице с „Джи еър“ ЕАД и което се легитимира като кредитор с вземане, придобито от „Интерхотели“ АД (също
дружество от групата).
С молбата за откриване на производство по несъстоятелност на „Джи еър“ ЕАД е поискано от съда допускане на предварителни обезпечителни мерки – спиране на изпълнителните дела, образувани от КТБ АД (н) срещу дружеството. Искането не е уважено, а отказът на съда е потвърден от Апелативен съд – Пловдив по жалба на „Фърст Априлци“ ЕООД.

Видно от изложеното – чрез множество правни действия (създаване на задължения и откриване на производства по несъстоятелност) длъжниците от групата „Генимекс“ целят да възпрепятстват събирането на вземанията на КТБ АД (н) по образуваните от банката изпълнителни дела.

Източник: http://corpbank.bg/

Коментари