Регионален форум отчете проект за ромска интеграция „Заедно постигаме повече”


В дните 25–27 януари 2017 г. във Вършец се проведе Регионален форум по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, финансиран от Национална ромска платформа, съфинансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.

Събитието е организирано от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по Националната стратегия на Република България (НСРБИР) за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Участници във форума са над 50 представители на областни и общински администрации, териториални структури на институции, граждански организации, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, образователни експерти, регионални представители на Комисията за защита от дискриминация, социални партньори и др. от Северозападния район за планиране, който обхваща областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Участват също обучители, лектори, членове на екипа на проекта и експерти от Националната контактна точка.

Регионалният форум обединява компонентите обучение и дискусионна кръгла маса. В дискусионната част участниците получават информация за проекта и същността на Националната ромска платформа (НРП), като механизъм за постоянен диалог по въпросите на интегрирането на ромите между всички заинтересовани страни и на всички равнища. Фокусът се поставя върху функционирането на НРП на местно равнище. Обсъждат се предизвикателствата пред интеграцията на уязвимите местни ромски общности, ползите от устойчивия диалог за решаването на най-належащите проблеми, какви са актуалните потребности с оглед осигуряване на местен ефективен консултативен процес с участието на всички заинтересовани страни.

В обучителната част на форума са представени четири основни теми. Особено важна е темата за разработване, изпълнение и наблюдение на областни стратегии и местни планове за действие за интегриране на ромите в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. Успешният процес следва да осигурява участието на всички ангажирани институции, организации и местна общност.

Акцент в обучението е и темата за финансирането. Участниците получават подробна информация за възможности за финансиране на заложените в плановете мерки чрез оперативните програми и други източници.

Интегрирането на принципите на недискриминация в политиките за социално приобщаване на уязвими групи е следваща тема. Представят се резултати от изследвания, които свидетелстват за съществуващите социални дистанции и негативни стереотипи спрямо ромската общност, явяващи се пречка пред равно правното им участие в обществени я живот. Участниците се насърчават да споделят добри практики за тяхното преодоляване на местно равнище.

Интерес сред участниците предизвиква и темата за добрата комуникация, тъй като комуникационните умения играят важна роля за провеждане на успешен диалог и консултативен процес със заинтересованите страни. Комуникационните планове в подкрепа на мерките за интеграция са необходими нструмент за текущо информиране на местната общност и разпространение на позитивни послания. За популяризиране на местните инициативи за интегриране на ромите са необходими и умения за работа с медиите.

Форумът дава възможност на участниците да се запознаят, да обменят мнения, опит и добри практики, да повишат информираността и уменията си по представените теми, да обсъдят належащите проблеми пред интеграцията на уязвимата ромска общност и потърсят решения. Така те участват на практика в Националната ромска платформа, тъй като форумът демонстрира подхода на диалог, обмен, участие и сътрудничество, които са в основата на Платформата. Това води и до повишаване на ангажираността на участниците, представители на различни заинтересовани страни, към въпросите за социално-икономическото приобщаване на ромите.

От област Ловеч за участие във форума бяха поканени седем представители – Галя Тодорова – старши експерт в РЗИ Ловеч, Ралица Попова – Сдружение „Знание“, Рена Керезова – „Екомисия21“, Харизан Маринов – Община Луковит, Цветинка Хаджиева – зам.- кмет на Община Луковит, Надя Рабаджиева – Община Луковит, Даниела Даскалова – Община Ловеч.

Коментари