Инж. Васил Радойчевски: За «амбразурата» на обществените поръчки


С интерес прочетох в електронната медия TroyanPress.com интервюто със Захари Велев, общински съветник и лидер на ДПС в Троян. В него се споменава скромната ми персона във връзка с изказано мнение, че общинските съветници не трябва да участват в комисии по Закона за обществени поръчки (ЗОП). Иска ми се да аргументирам тезата си.

Двете решения на общинският съвет за участие на общински съветници в комисии по ЗОП, едното отменено като незаконосъобразно, а другото – все още в сила, се основават на чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), като в първото се визира конкретно ал.1, т.23. Чл. 21 от ЗМСМА строго и изчерпателно регламентира пълномощията на общинския съвет, предоставяйки му обща компетентност по отношение на въпросите, касаещи административно-териториалната единица. В т.23, ал.1 на този член е казано, че общинският съвет «решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи…».

Попадат ли обществените поръчки в тази хипотеза? Не, защото за тях има специален закон – ЗОП. Според него възложител на обществените поръчки в общината е нейният кмет. Той назначава комисиите за провеждане на процедури за обществени поръчки, като определя техния състав и резервни членове. ЗОП подробно описва състава на комисиите, но не казва, че в тях трябва или могат да участват общински съветници.

ЗОП, в случая явяващ се специален по отношение на ЗМСМА, предоставя материалната компетентност за определяне състава на комисиите по провеждане на обществени поръчки на кмета. Законът не е предоставил на общинския съвет правомощия за определяне състава на комисиите по провеждане на обществени поръчки нито пряко, нито индиректно – чрез възлагане на конкретни действия в тази връзка на кмета на общината.

Горният абзац е от съдебни решения, квалифициращи като незаконосъобразни и нищожни решения на общински съвети за участие на общински съветници в комисии по ЗОП. С други думи, мотивите на съда не касаят състава на комисията (Чл. 34, ал.2 от ЗОП, за която колегите твърдят, че редакцията й от октомври 2014 г. допуска в състава на комисиите да участват общински съветници). Толкова за четенето на Евангелието.

Съществува ли правна възможност кметът да включва в комисиите по ЗОП общински съветници, както твърдят някои колеги? Според мен – не, заради конституционния принцип за разделяне на властите. Някой да е чувал например народни представители да участват в комисиите за обществени поръчки, възлагани от министерства и изпълнителни агенции? Аз не съм. Участват ли общински съветници в други общини в комисии по ЗОП? В съседната община Ловеч – не, ако колегите знаят такива общини да ги посочат.

И още нещо. Според първото решение общинските съветници участват в комисиите по ЗОП с «право на съвещателен глас». Означава ли това, че те съветват какво решение да се вземе, но не носят отговорност за него? Второто решение пък е прието и във връзка с чл.68, ал.6 от ЗОП. Тя гласи: «След извършването на действията по ал. 4 и 5 приключва публичната част от заседанието на комисията». Означава ли това, че общинските съветници участват само в публичната част от заседанието на комисията или са нейни пълноправни членове?

По отношение на прозрачността. Всички обществени поръчки се обявяват на сайта на общината, както и на сайта на Агенцията по обществени поръчки. Първата част от заседанието на комисията, когато се отварят офертите на участниците в процедурата, е публична. На нея могат да присъстват участниците, журналисти и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Ако някой от участниците не е доволен от избора на изпълнител жалва решението на комисията пред съда. Законодателят не е разписал «стандарти за прозрачност», за изпълнението на които общинските съветници да следят.

Поласкан съм, че г-н Захари Велев ме сравнява с Шакирян Юнусович Мухамедянов (това е истинското име на героят Матросов), но това сравнение поражда и някои въпроси. Кой и защо се е окопал в ДЗОТа? По кого стреля? Кои са моите другари, заради които се хвърлям на амбразурата му? Пак да поясним за младите – Матросов е от добрите!

Дали съм гузен, както намеква г-н Велев? Не, не съм! Няма за какво. Никога не съм участвал в обществени поръчки на община Троян, нито пък съм бил член на комисия по ЗОП. Първи мандат съм общински съветник и по тази причина възприятието ми за ставащото в общинския съвет е изострено. Това ме подтикна да изкажа мнение за участието на общински съветници в комисиите по ЗОП (както и упоритостта на някои колеги да прокарат подобно решение).

Смесени са чувствата, които изпитвам от досегашната си работа в Общинския съвет.

Едното от тях е СРАМ. Срамувам се, че първото заседание бе прекъснато без да бъдат приети дата и начален час за продължаването му. Презумпцията на прекъсването бе трима нови колеги да се включат в продължението му, но някой «загря», че без избран председател няма кой да ги закълне. Продължението стана в тяхно отсъствие. Това обезсмисли прекъсването на заседанието. Срамувам се, че на третото заседание, въпреки предупрежденията на юристите за незаконосъобразност, приехме решение с което ЗАДЪЛЖАВАМЕ кмета да включва в комисиите по ЗОП общински съветници. Срамувам се, че на четвъртото заседание, въпреки че отменихме това незаконосъобразно решение, приехме друго, с което ПРЕПОРЪЧВАМЕ на кмета да включва общински съветници в комисиите по ЗОП.

Мисля, че не съм единственият общински съветник, който изпитва чувство на срам от работата си в съвета. На второто заседание неволно подслушах разговор между опитен съветник от малцинството (БСП) и нов от мнозинството (ГЕРБ, «Избор за Троян», ВМРО, ДПС). Опитният съветник попита: «Колега, не се ли срамуваш от това, което става тук?». Отговорът бе: «Срамувам се, но ще свикна!».

Другото чувство, което изпитвам е УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. Удовлетворен съм, че местните данъци и такси, въпреки призивите на централната власт за тяхното увеличаване, останаха непроменени, което е добре за всички жители на общината. Непроменени останаха и цените за наем на общинските имоти, което е добре за дребния бизнес и неправителствените организации, ползващи ги за дейността си. Непроменена остава и таксата за вода, която е най-ниска в област Ловеч.

Искрено се надявам, че общинският съвет ще спре да «произвежда» некачествена продукция във вид на незаконосъобразни и не съвсем обмислени решения и ще работи с пълни сили за благото на Троян! За да го няма чувството за срам, а да остане само това на удовлетворение.

 

Василий Матросов,

пардон, Васил Радойчевски,

общински съветник от гражданската квота на БСП

 

снимка: Генадий Маринов

Коментари