Проведе се първото заседание на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия


Днес, 5 октомври, със заповед на областния управител Ирина Митева бе създаден Областен съвет за намаляване на риска от бедствия /ОСНРБ/. В състава му влизат представители на всички кметове и общински съвети в област Ловеч и ръководителите на териториалните структури на изпълнителната власт.
В работата на първото заседание, председателствано от зам.-областния управител Драгомир Кавалски, участваха Александър Джартов – директор Дирекция „Критична инфраструктура и контрол“ към ГД „ПБЗН“ и Радина Хаджиева – служител в ГД „ПБЗН“.
Александър Джартов запозна присъстващите с измененията в Закона за защита при бедствия и с функциите и правомощията на ОСНРБ. Отбелязано бе, че към началото на м. октомври във всички общини от област Ловеч със заповеди на кметовете са създадени общински съвети за намаляване на риска от бедствия. Стана ясно, че предстои да излязат указания за разработването на областна и общински програми за намаляване на риска от бедствия, както и областен и общински планове за защита при бедствия.
В подробна презентация Хаджиева се спря на състоянието на доброволните формирования в национален мащаб и посочи общините, в които те са използвани при случаи на бедствия. Подчертано бе, че във всички общини от област Ловеч има създадени такива формирования, но все още е недостатъчна техниката и оборудването, с които те разполагат.

Коментари