Проведе се първото заседание на Консултативния съвет по образование към Община Тетевен


На 05.05.2017 г. в заседателната зала на Община Тетевен се проведе първото заседание на Консултативния съвет по образование към общината. Съветът е експертен орган към Кмета, който анализира и оценява политиката на Община Тетевен в сферата на образованието, подпомага ръководния екип на общинска администрация при формулиране и разработване на образователната политика.

Съветът  прие правилник за функциите, дейността и организацията си на работа и структурира състава си: председател – д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, зам. председател – г-жа Първолета Василева – зам. Директор на ПГГСД „Сава Младенов“, секретар – г-жа Дияна Лалева – Гл. експерт „Образование“, членове – учители от училищата и детските градини на територията на община Тетевен, синдикати, неправителствени организации.

Съветът  разгледа  и гласува предложенията за средищни и защитени училища постъпили от СУ „Г. Бенковски“ – гр. Тетевен, ОУ „Г. Бенковски“ – с. Черни Вит, ОУ „Г. Бенковски“ – с. Рибарица и НУ „Л. Каравелов“ – с. Бабинци.

Обсъди  начина за провеждане на празника на Славянската писменост и култура и награждаване на изявени учители по случай 24 май.

Общинска администрация поема подобна инициатива за първи път и за да има постигнати резултати е необходимо всеки член на Съвета да е запознат подробно не само  с Общинската стратегия за образованието, но и със Стратегията за социалните дейности в общината и Програмата за младежта за 2017 г.

Коментари