Приключват дейностите по изграждане на информационно-културен център в град Троян“


На 05.08.2014 г. между Държавен фонд „Земеделие“, Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци“ и Община Троян, в качеството й на ползвател, беше подписан договор за отпускане на финансова помощ за проект „Изграждане на информационно-културен център в град Троян“. Проектът се осъществява по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

След проведени процедури по Закона за обществените поръчки бяха сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта, като изпълнител на строително-монтажните работи е фирма „Елит-МХ“ ЕООД, гр. Ловеч, строителният надзор се осъществява от „Троя Консулт“ ЕООД, гр. Троян, а авторски надзор упражнява авторът на проекта, „АРХОНТ“ ЕООД, гр. София. Информационната табела се изработва от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София.

Общата стойност на дейности по проекта, съгласно сключените договори, възлиза на 297 556,90 лв., от които 290 690, 90 лв. са за изпълнение на строително-монтажните работи.

На 23.03.2015 г. беше съставен и подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), с което строително-монтажните работи по реконструкция на бившия китайски ресторант започнаха. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 15.08.2015 г.

По проект, на първия (партерен) етаж е обособена зала, с  основно предназначение за експозиции и даваща възможност да се използва за културни и туристически презентации, организиране на изложби и др.

Сградата е цялостно санирана, като всички външни стени са изолирани с топлоизолация и са защитени от преките атмосферни влияния посредством силикатни мазилки. Съществуващата дограма е подменена с нова алуминиева, с петкамерен профил и стъклопакет. Покривното покритие е изпълнено от битумни керемиди – имитация на каменни плочи.

Архитектурният облик на сградата е съобразен с характера на сградите на отсрещния бряг на реката, представители на архитектурата на старопланинската къща, характерна с големия еркер над реката, активното присъствие на дървото, бялата мазилка и каменния четирискатен покрив. Поради тази причина вложените в изпълнение на строително-монтажните работи материалите са в унисон с материалите, използвани в сградите на срещуположния бряг на р. Бели Осъм. Целта е създаване на общ комплекс „върху реката“, с характерния за балканската къща стил.

 

На 03.09.2015 г., в 17:30 ч. Информационно-културният център в град Троян ще бъде официално открит.

Снимка: www.troyan21.com

Коментари