Престъпният приватизатор Борис Бояджиев платил, за да потулят пр.пр. 7271/2000г. на СГП!!! Отзад наднича адв. Радан Кънев и реформатори, трансформатори и всичките пискливи…


Всеизвестно е, че Борис Бояджиев като изпълнителен директор на ПФ „Св. Никола“ прекръстен на Индустриална Холдингова Компания тласна фонда за масова приватизация към фалит през 2011г. (тук), за да заграби всичките му активи. Днес Борис Бояджиев се нарича бизнесмен досущ като Николай Банев, срамуват се, от това че са приватизатори измамили хиляди да си дадат боновите книжки и после направили грабеж на фонда и активите му. Борис Бояджиев стига и до по-далеко. През 2000г. била образувано пр.пр. 7271/2000г. по описа на Софийска Градска Прокуратура, по която били разпитани стотици /хиляди, които безспорно доказали, че не са продавали боновете, респ. акциите си! Но прокурорът 14 години не могъл да разбере какво е престъплението, нещо повече, той връщал стотици пъти обвинителния акт на следователя, за да го прецизира (изясни!).


През 2014г. Прокурорът реформатор от СГП решава да прекрати делото поради изтичане на давността! Така Борис Бояджиев се отървава да отговори на хилядите въпроси, а защо Бояджиев не потърси за тези 14 години поне веднъж прокурора, за да му помогне да изясни случая!? А защо Борис Бояджиев като изпълнителен директор или Георги Богданов като ликвидатор и съдружник във фонда не уведомиха, чрез медиите за случилото се акционерите, все пак това е фонд за масова приватизация, т.е. те са заграбили активи, а не придобили, както е когато се плаща цена по сделка! Изводите са ясни, но това, което сега ще Ви кажем, допълва картината защо Борис Бояджиев финансира протестите срещу Главния прокурор пред Съдебната палата, както преди, така и на 15.09.2019г…

Калоян Янков от „Да(й) България“

Един от ключовите хора във фонда за масова приватизация бил Калоян Янков един от лидерите на „Да(й) България“. Така Бояджиев финансира всичко насочено срещу правителството и прокуратурата, защото  адвокати на Борис Бояджиев са Радан Кънев, адв. Хаджигенов, адв. Кашъмов и куп други все Реформатори и „Да(й) България“.

Ето историята на фалита публикувана в BANKER.BG:

Хвани се с когото трябва (публикувана на 15 юли 2011 г.)

Кризата е време на изпитание, изисква от мениджърите нови умения и преоценка на бизнес модела на всяка фирма. Но в същото време дава и възможности. Разбира се, това се отнася за тези, които ги търсят и знаят как да ги използват.
Изминалата седмица поднесе няколко възможни изхода от трудностите на сегашните времена. Още един от функциониращите все още 50 бивши приватизационни фонда обаче пое по пътя към небитието –
Индустриална холдингова компания АД – София
тя е учредена в далечната 1996 г. за участие в масовата приватизация. През месец юни тази година акционерът й Борком ЕООД, който притежава дял от 22.78% от капитала на дружеството, недоволен от състоянието му, е поискал ликвидацията му. Той се основава на обстоятелството, че за поредна година компанията приключва с отрицателен финансов резултат. Освен че се наблюдава тенденция загубите на фирмата да растат, липсват и перспективи за развитието й, смятат в Борком.
През последните години холдингът отчиташе само приходи от лихви, което влоши и състоянието му. Компанията приключи първото полугодие на 2011-а със загуба от 23 хил. лева. Отрицателен е финансовият й резултат и в края на първото тримесечие на годината (12 хил.) и през миналите 2010 г. – 29 хил. лв., 2009 г. – 3000 лв., и 2008 – 34 хил. лева.
Предложението за закриването на Индустриална холдингова компания и обявяването й в ликвидация ще се обсъди на свиканото за 22 август извънредно общо събрание на акционерите. Предвижда се процедурата да приключи в срок от 18 месеца след датата, на която в Търговския регистър е обявена поканата до кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.
Проектът на решение предвижда Георги Богданов, член на съвета на директорите в момента, да бъде избран за ликвидатор на холдинга, за което ще получава възнаграждение в размер на 1200 лв. месечно. Той ще бъде овластен да извършва всички необходими действия за приключване на ликвидацията, като използва всички допустими законови способи за удовлетворяване на кредиторите на дружеството и разпределение на останалото имущество между акционерите.
В дневния ред е и точката за освобождаване от длъжност и отговорност на всички мениджъри – Борис Бояджиев (изпълнителен член), Борком (председател на борда на директорите) и Георги Богданов, за дейността им през периода 1 януари – 22 август 2011 година.
Акционерният капитал на Индустриална холдингова компания е 231 хил. лв. и е разпределен между Борком, в който едноличен собственик е Борис Бояджиев (с дял от 22.78%), Борис Бояджиев (с 24.76%), други юридически лица (с 0.24%) и група физически лица, които са собственици на 52.22% от акциите с право на глас.
Холдинговото дружество притежава акционерни участия в седем дъщерни предприятия. То е едноличен собственик във фирмите за консултантски и счетоводни услуги Менфико и Фименко. Освен тях в Елпром Харманли АД (производство на ел. двигатели) притежава 54.33%, в Индустриален център Искър АД (услуги) – 59.84%, в Химатех АД (производство на химически продукти) – 92.38%, в Индустриален център Тракия АД (производство) – 59.07%, и във Вели Лак АД (услуги) – 67.33 на сто. Инвестициите в тях възлизат общо на 649 хил. лева. Заедно с това холдингът има дял и в асоциираното предприятие Бук Гурково АД (31.80% от капитала му), и още в Дървообработване ВТ АД (0.77%) и в Емка АД – Севлиево (0.01%).
Счетоводният му баланс към 30 юни показва, че дружеството притежава едва хиляда лева в брой. Краткосрочните му вземания са 642 хил. лв. и са само от свързани лица. Докато текущите задължения на компанията са почти двойно по-високи – 1.174 млн., в това число към свързани предприятия – общо 1.127 млн. лева.
Дружеството е наследник на Националния приватизационен фонд Св. Никола АД. През януари 1998 г. се преименува в Индустриален холдинг Св. Никола АД, а от септември същата година носи наименованието Индустриална холдингова компания АД.


Акционерите на Индустриална холдингова компания ще се съберат отново на 24 януари (публикувана на 09 януари 2012 г. )

Поради липса на кворум, свиканото от Индустриална холдингова компания АД – София, която е в ликвидация, извънредно общо събрание на 9 януари, не се е провело, съобщиха от бившия приватизационен фонд. Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 24 януари на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери, към 10 януари. Последната дата за сключване на сделки с акции на холдинговото дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 6 януари.

В дневния ред е точката за приемане на началния отчет и баланс в ликвидация към момента на прекратяване на дружеството и доклад на ликвидатора, който пояснява баланса.

Акционерите са определили осемнадесетмесечен срок за приключване на ликвидацията на бившия приватизационен фонд. Отчитането му ще започне да тече от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите на холдинга за предявяване на вземанията им. За ликвидатор на дружеството е определен Георги Богданов, който в момента е член на борда на директорите, а за дейността си той ще получава месечно възнаграждение в размер на 1200 лева.

Мениджърите – Борис Бояджиев – изпълнителен член, Борком ЕООД – председател, и Георги Богданов, загубиха местата си в съвета на директорите, като те са освободени от длъжност и от отговорност за дейността им през периода между 1 януари и 22 август тази година.

Основни акционери в Индустриална холдингова компания са Борком, в който едноличен собственик е Борис Бояджиев (с дял от 22.78%) и самият Борис Бояджиев (с 24.76%). Останалите книжа са собственост на други юридически лица (с 0.24%) и група физически лица, който държат 52.22% от акциите с право на глас.

Компанията е наследник на Национален приватизационен фонд Св. Никола АД. През януари 1998 г. той беше преименуван в Индустриален холдинг Св. Никола АД, а от септември същата година носи наименованието Индустриална холдингова компания АД.


https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/hvani-se-s-kogoto-triabva?fbclid=IwAR17do312WmydWhicMSrLPuoAguJ4fyyzL0IOsz6KwMxfp5t6rzaqJ3k_ug
Коментари