ПРАНЕ НА ПАРИ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ И РАЗГРАБВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ЛИ Е ТОВА. ПАРОЛА – „Индустриална холдингова компания“ АД (бившият приватизационен фонд „Свети Никола“АД)


Как приватизационен фонд Свети Никола до 1997г. и прекръсен година по-късно на Индустриална Холдингова Компания АД, управляван на скандалния приватизатор и обирджия на народа Борис Бояджиев – от бившата Държавна сигурност (ДС) стана милиардер два пъти. Акционерното дружество е регистрирано в СГС по фирмено дело N 13588/1996год. Дружеството е публично и е длъжно да бъде прозрачно пред акционерите и КФН.

Адвокат на Борис Бояджиев естествено е адв.Радан Кънев, човека на Иван Костов и това не е случайно, той се грижи за неговите интереси.

Капиталът на дружеството е 231 224 (двеста тридесет и една хиляда двеста двадесет и четири) лева и е разпределен на 231 224 (двеста тридесет и една хиляда двеста двадесет и четири) поименни безналични акции с право на един глас, всяка от които е с номинална стойност 1 (един) лев. Акциите са неделими.

Приватизационният фонд се управлява и представлява от ликвидатора Георги Петров Богданов през 2012г. включително защото е ликвидатор тъй като приватизациония фонд бил пред фалит през 2011г..

През м.06.2011 г. е подадено искане за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Индустриална Холдингова Компания АД от Борком ЕООД, в качеството си на акционер, на което да бъде взето решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Насроченото за 22.08.2011 г. от 10 часа извънредно общо събрание на акционерите на Индустриална Холдингова Компания АД не се било провело, поради липса на кворум. На основание чл.227 от ТЗ същото било отложено за 07.09.2011 г. от 10 часа. Това е номер. Собственика на Борком е самия Борис Бояджиев, забележете! Целта е на следващата дата кворума да падне и да се вземе категорично решение за ликвидация! Защо, предстои да разберете …

На 07.09.2011г. общото събрание на акционерите на Индустриална Холдингова Компания АД взема решение за прекратяване на дружеството и обяваването му в ликвидация. Обяви срок за приключване на ликвидацията 18 (осемнадесет) месеца от дата на обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на покана до кредиторите за предявяване на вземанията им. Решението на общото събрание на акционерите на Индустриална Холдингова Компания АД за прекратяване на дружеството и обяваването му в ликвидация е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на 10.11.2011 г. под № 20111110154140.

Няма извършени изменения и допълнения в Устава на дружеството през съответния период.

Консолидираният финансов отчет включва финансовия отчет на дружеството – майка и финансовите отчети на неговите дъщерни предприятия…

Дъщерните предприятия са компании, които се контролират от друго предприятие (предприятие майка), което притежава директно или индиректно над 50% от капитала с право на глас.

Придобиването на дъщерни предприятия се отчита по себестойностния метод. Разходите за придобиване представляват заплатената парична сума или справедливата стойност на предоставените активи от предприятието – майка в замяна на контрола върху нетните активи на другото предприятие, плюс всякакви други разходи, които могат пряко да се свържат с придобиването.

При съставяне на консолидираните финансови отчети инвестициите на предприятието – майка в дъщерните предприятия и съответно делът му в собствения капитал на тези предприятия се елиминират на база балансовите им стойности към датата, на която предприятието – майка придобива контрол в дъщерното предприятие. Елиминират се също всички вътрешно – групови сделки, разчети и нереализирани печалби и загуби, свързани с вътрешно – групови операции.

След датата на обявяването на процедурата по ликвидация индивидуалния финансов отчет на дружеството – майка се изготвя на база на недействащи предприятия в уловията на ликвидация. Само за целите на консолидацията отчета на предприятието – майка е преизчислен за периода на пълната финансова година на счетододна база за действащо предприятие.

Дружествата в групата прилагат сходна счетоводна политика съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Данните във финансовия отчет са представени в хиляди лева.

Липсват условни активи и условни задължения.

Разходите за дейността и приходите от продажби се начисляват в момента на възникването им, независимо от паричните плащания и паричните постъпления. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

Няма промяна в дългосрочните инвестиции на дружеството в дъщерните предприятия, разпределени както следва:
Към 31.03.2012 г. по консолидиран финансов отчет нетният финансов резултат за групата е загуба в размер на 77 хил. лв., а финансовият резултат за малцинственото участие – също загуба, възлизаща на 22 хил. лв.

Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

Данни за отношенията за свързаност:

Дружество Вид свързаност Период на свързаност
Борис Бояджиев Член на СД 2012 г. и 2011 г.
Борком ЕООД Член на СД 2012 г. и 2011 г.
Георги Богданов Член на СД, Ликвидатор 2012 г. и 2011 г.
Менфико ЕООД Дъщерно дружество 2012 г. и 2011 г.
Фименко ЕООД Дъщерно дружество 2012 г. и 2011 г.
Елпром Харманли АД Дъщерно дружество 2012 г. и 2011 г.
Индустриален център Искър АД Дъщерно дружество 2012 г. и 2011 г.
Химатех АД Дъщерно дружество 2012 г. и 2011 г.
Индустриален център Тракия АД Дъщерно дружество 2012 г. и 2011 г.
Вели Лак АД Дъщерно дружество 2012 г. и 2011 г.
Бук Гурково АД Асоциирано дружество

 

Това е състоянието на приватизационен фонд Индустриална Холдингова Компания АД, преди Св.Никола , който преминава през симулативен фалит със ликвидатор свързаното лице Георги Богданов. Така схемата е целяла да бъде декапитализиран приватизационият фонд и да се придобие контрол върху него. Молбата за ликвидация е била подадена от Борком – ЕООД представлявано от Борис Бояджиев, който е в управлението на всичките дружества собственост на Индустриална Холдингова Компания АД, който излиза, че чрез сложни схеми за финансов инженеринг и най-вероятно правне на пари , успява да узорпира активите на фонда. Така фонда от фонд за масова приватизация наречен Св.Никола, по-късно Индустриална Холдингова Компания АД, от народен става в частен, а всички активи стават собственост на семейството на Борис Бояджиев. Пране на пари в особено големи размери и обир на народа ли е това? Сами си отговорете!

Коментари