Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2021 на Община Троян


Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на община Троян.

Постъпилите мнения, предложения и становища са съществен елемент при подготовката и разработването на бюджет 2021 г. на община Троян.

В условията на извънредна епидемиологична обстановка и ограничаване провеждането на публични мероприятия на закрито, с цел опазване здравето на населението публичното обсъждане на основните показатели на бюджет 2021 година ще бъде проведено на три етапа.  

Отправяме покана към Вас заедно да обсъдим отчета за изпълнение на бюджета за 2020 година и проекта на бюджет 2021 година, преди внасянето им в Общинския съвет, както следва:

  • На 02.февруари 2021 година от 17,00 часа в салона на Община Троян – образователни, културни и други институции и организации;
  • На 03.февруари 2021 година от 14,00 часа в платформата ZOOM – Кметове и кметски наместници;
  • На 03.февруари 2021 година от 17,30 часа в салона на Община Троян – граждани.

Материалите по проекта на бюджет за 2021 г. ще бъдат публикувани на сайта на Общината www.troyan.bg. на 01.02.2021 година.

Вашите предложения по бюджета можете да правите писмено на email: [email protected] или устно – в приемните дни на Кмета по установения ред.

Коментари