Паднаха маските на задкулисието, в основата …


Всички разбрахме, че в Чифлик няма проблем с водата, а проблем с отношенията между хотелиерите! Ако едни са се възползвали и са заобиколили закона, като са узаконили хотелите си с чужд водоизточник в зона, в която общината няма изградена субструктура, то днес след като са прекратили това статукво, пришиват проблема на Кмета! Това е потресаващата картина в Чифлик, която в никакъв случай не е от компетентността на Кмета. Такива ситуации има и в бившите стопански дворове на ТКЗС (с водата и тока) и т.н., но това също не е тема на общината.

Ето и позицията на Община Троян по въпроса с проблема в Чифлик:

Хотели „Алфаризорт“ и „Фея“ във вилна зона „Чифлик-басейна“ са разрешени и през 2001 г. и 2008 г. са въведени в експлоатация. За тези и още няколко обекта, е одобряван Подробен устройствен план, одобрявани са проекти, издавано е строително разрешение и накрая са въведени в експлоатация. Още при одобряването на подробните устройствени планове (ПУП), неделима част са схемите на мрежите на техническата инфраструктура за ВиК и електроснабдяване.

Тъй като във вилна зона „Чифлик“ няма мрежа на ВиК „Стенето“, гр.Троян, което е удостоверено с печат на чертежите на ПУП, собствениците са били длъжни да предвидят друг законов начин за водоснабдяване и заустване на отпадните води, или да спрат намеренията си да строят хотели. Тогава те са избрали да се водоснабдят със студена вода от съществуващи водоземни съоръжения от р. Козещица и водопреносна мрежа, която е стигала до хотел „Балкан“ и сключват Договор за наем на водоснабдителната система с „ДАД“ ООД. Този договор е едно от основанията Басейнова дирекция Плевен да издаде на хотелите Разрешително за водовземане от реката.  Въвеждането на хотелите в експлоатация е станало след прилагането и на това разрешително.

През 2017 г.  хотелите „Алфаризорт“ и „Фея“ се отказват да подновят договорите си с „ДАД“ ООД и предявяват претенции към Община Троян да бъдат водоснабдени. „Алфаризорт“, „Фея“ и „ДАД“ ООД влизат в остър спор за собствеността на водоизточника и мрежата. Следват сигнали до Прокуратурата, ДАНС, Басейнова дирекция, МРРБ, МОСВ, Областен управител, Община и всички други институции. Упражнява се институционален и обществен натиск върху Община Троян да обяви водоизточника за своя собственост. Всички посочени институции изразяват становище, че без съдебно решение Общината няма законово основание да направи това. Общо е становището на институциите, изразено на среща при Областния управител, че действия могат да бъдат предприети след приключване на проверките. Воденото по сигнали на „Алфаризорт“ и „Фея“ досъдебно производство от Районна прокуратура Ловеч е прекратено. В момента преписката е в Национална следствена служба.

 

Защо въпреки желанието на Община Троян да съдейства за разрешаване на трупаните с десетилетия проблеми все още няма внесен окомплектован инвестиционен проект за новите намерения на хотелиерите?

Тези два хотела („Алфаризорт“ и „Фея“), приели да инвестират и въвели в експлоатация хотелите си с ВиК мрежа по един ред, започват да търсят от Община Троян да им изгради външната водопроводна мрежа с публични средства по друг ред и разпоредби, приети в Закон за водите след 2009 г.

Съзнавайки отговорността си за бизнеса на хотелите в Чифлик и запазвайки мълчание при всички несправедливи обиди, за да не уронва имиджа на Чифлик, в Общината за първи път през 2017 г., по предложение на кмета на Общината, бе одобрен подробен устройствен план – Схеми на техническата инфраструктура за Водоснабдяване с питейна и термална води, Електрозахранване, Канализация и пречистване на отпадни води на имоти, за имоти и обекти във вилна зона „Чифлик-басейна“. Още тогава беше осигурена възможност собствениците да внесат инвестиционен проект, съобразен с нормативните изисквания за изграждане на общ колектор и да го реализират.

Въпреки че това е тяхно искане от 2017 г., до този момент не е внесен окомплектован инвестиционен проект за новите намерения на хотелиерите.

Община Троян продължава да търси алтернативни решения за водоснабдяването и е предприела конкретни действия.

В търсенето на алтернативни решения за водоснабдяване Община Троян е предприела действия за продължаване срока на действие на Разрешително №11110039/09.07.2009г. за водовземане от съществуващо дънно водохващане „Къси дял“, като друг алтернативен вариант за бъдещо водоснабдяване на вилната зона с.Чифлик. То се намира от дясната страна на р. Б.Осъм и е било съществуващо по време на ТКЗС, използвано е в бившия стопански двор. Това разрешително от 2009 г. е получено във връзка с частна инициатива за построяване на пет хотела и една къща за гости на територията на бившия стопански двор, която не е осъществена. Техническото решение, за водоподаване извън бившия стопански двор, ще бъде сложно, тъй като водата ще бъде доведена до границата на селото и вилната зона. Така няма да се използва по-лесния гравитачен път на водата, а следва с помпени станции да бъде изкачвана за по-високото ниво на вилната зона. Община Троян продължава да полага усилия за разрешаване на казуса с водоснабдяването.

 

 

 

 

Коментари