Повишаване на производствения капацитет във „Виктори – 2000” ЕООД


Проект: „Автоматизация на производствения процес“

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ:BG16RFOP002-2.001-1096-CO2

Бенефициент:„Виктори – 2000” ЕООД

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 660 000.00

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с договор номер: BG16RFOP002-2.001-1096-C02 и име „Автоматизация на производствения процес“, сключен с Главна дирекция „ЕФК” в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентооспособност“2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, на 05.08.2017 г.  в град Свищов, ул. „Студентска“ № 9 в офиса на „Виктори 2000“ ЕООД се проведе информационна среща – Пресконференция за обсъждане напредъка на проекта и постигнатите резултати.

На срещата бяха представени предвидените  и закупени високопроизводителни машини, демонстрирани бяха техните предимства спрямо старите и пълната автоматизация на производствените линии.

Инвестицията спомага за цялостното подобряване и повишаване на производствения капацитет, пълно оползотворяване на пазарния потенциал, намаляване на брака, което от своя страна води до цялостно оптимизиране на ефективността на производствената верига на предприятието. С това се постига и основната цел на проекта.

Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше принципите за публично и прозрачност, както и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС „

 С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.001-1096-C02

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментари