Открита е процедура по приватизация на обособена част от имуществото на БКС – Троян


На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2 и чл.26, ал.1 и ал.2, от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.4 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общинският съвет – Троян, реши:

 

  1. Открива процедура за приватизация на Обособена част от имуществото „БКС” – ЕООД, гр. Троян представляваща бетонов и варов възел, включваща поземлен имот с идентификатор 03558.112.76 с площ 14249 кв.м. по кадастралната карта на с. Белиш, местността „Червянска лъка”, заедно със застроените в имота сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.
  2. Възлага на Кмета на Община Троян да възложи изготвянето на анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на обособената част по т.1;
  3. Възлага на Кмета на Община Троян в срок от един месец от вземане на решението да проведе маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта по т.1, който да включва оповестяване на предстоящите продажби и информацията по т.1 в Държавен вестник, два централни ежедневника и местните средства за масово осведомяване. Същата информация да се предостави на Агенцията за чуждестранни инвестиции.
Коментари