Обявена е концесията в с. Шипково


На 18.02.2020 г., съгласно изискванията на Закона за концесиите, в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувана обявата за концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в с. Шипково, община Троян. Обявлението е публикувано и в Националния Концесионен регистър.

Припомняме, че с Решение № 21./19.12.2019 г. Общински съвет-Троян одобри решението на Кмета на Община Троян за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих в с. Шипково, община Троян“. 

На официалната страница на Община Троян е създадена специална секция – „Концесия“, в раздел „Общинска собственост“, на която също ще е достъпна цялата документация (http://troyan.bg/obshtinska-sobstvenost/koncesia.html). Обявата предстои да бъде публикува в местни и национални вестници, с цел да достигне до максимално широк кръг от хора.

Припомняме някои от основните параметри на концесията, които са следните:

Наименование: Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч. Вид на концесията – за строителство и управление с предмет:

– строителство в съответствие с предвижданията на действащия ПРЗ, изразяващо се в извършване на реконструкция, обновяване, основен ремонт и/или строителство чрез премахване (разваляне) на част от съществуващите строежи, както и изграждането на нови строежи, съответно изграждане на изцяло нов комплекс от сгради и съоръжения като Център за рекреация и отдих;

– управление за срока на концесията на Центъра за рекреация и отдих, изразяващо се в неговото поддържане в експлоатационна годност и неговото експлоатиране чрез предоставяне на услуги за рехабилитация и възстановяване, плажни услуги и др. курортни услуги.

Срок на концесията – 32 години с възможност за удължаване с до 10 години. Прогнозна стойност на концесията – 20 043 000 лв. Тъй като прогнозна стойност на концесията е по-голяма от левовата равностойност на прага (5548000 EUR), определен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на комисията от 18.12.2017 г. за изменение на директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори за концесия, сe определя като концесия с трансграничен интерес. Това налага обявяването ѝ в Официалния вестник на Европейския съюз.

Първоначални инвестиции от концесионера през първите три години общо 2 956 000 лв.

Коментари