Община Троян ще приема проектни предложения по програма „Обществен форум“ до 31 март 2021 г.


Община Троян и тази година ще спази традицията и за 21-ви път ще предостави възможност на гражданите, юридическите лица с нестопанска цел, училищата, детските градини, читалищата, културните институции, църковните настоятелства, кметствата и кметските наместничества и много други, да представят проектни предложения за участие в Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“.

Началото беше поставено в далечната 2000 г., когато се дава възможност на гражданите и структурите на гражданското общество, посредством форум-формата, сами да оценяват и класират подадените по програмата проектни предложения, в зависимост от това до каква степен проектите допринасят за развитието на обществено значими дейности.

Програмата дава възможност на участниците в нея сами да решават какви проектни предложения да предложат, в зависимост от това какво считат те за важно и необходимо да бъде направено в техния квартал, населеното място, където живеят или структурата, в която работят.

Бюджетът на програмата през настоящата година е 30 000 лв. Исканото финансиране не може да надвишава 70% от общата стойност на проектното предложение, и трябва да бъде в размер до 3 500,00 лв. Съгласно условията на програмата, кандидатите следва да осигурят минимум 30% собствен принос, от които до 50% могат да бъдат нефинансово участие, остойностено по съответния ред, т. е по този начин кандидатите се ангажират да вложат собствени сили и средства в реализирането на предложения от тях проект. Срокът, в който могат да бъдат подавани проектни предложения е 31 март 2021 г.

Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ е инструмент, посредством който през годините успяхме да утвърдим публично-частното партньорство между структурите на гражданското общество и местната власт за реализиране на обществено значими дейности.

Създадено беше взаимно доверие и разбиране, което допринесе за непрекъснато нарастващия през годините интерес към програмата.

С всяка изминала година, представяните проектни предложения стават все по-стойностни и интересни, като всяко едно от тях допринася за повишаване качеството на живот на територията на общината. Дългогодишният опит на Община Троян доказа, че с реализирането на съвместни проекти, насочени към обществено значими дейности, се утвърждава едно изключително ползотворно партньорство между структурите на гражданското общество и местната власт. Това дава стимул на програмата да продължи своето съществуване, осигурявайки възможности за решаване на важни за гражданите проблеми.

Коментари