Община Троян с конкретни превантивни мерки и препоръки във връзка с COVID-19


Удължен е срокът за неучебни занятия на територията на областта до 13.03.2020 г.  

Община Троян предприе конкретни предварителни мерки във връзка с коронавирус COVID-19 за повече сигурност и спокойствие на жителите на общината и посетителите в общинските институции. На територията на общината към настоящия момент няма регистрирани случаи или съмнения за заболели от вируса. Въпреки това, както и във връзка с разпространението и на грип тип „Б“, Общината предприе конкретни мерки за по-висока информираност, отговорност и лична хигиена от страна на жителите.

В сградите на общинската администрация са разпространени информационни плакати, на които е указано как бихме могли да намалим възможността от предаване на вируса и препоръки за повишаване на личната хигиена.

Със своя заповед кметът на Община Троян разпореди до второ нареждане на територията на община Троян:

  1. Да се преустановят всички прожекции, театрални постановки, празнични прояви, вкл. репетиции в училищата, читалищата, културни институции, клубове (Клуб на пенсионера; клубове за хора в неравностойно положение и др. подобни), в които се събират много хора на закрито.
  2. Да се преустановят всички спортни мероприятия на закрито, включително тренировки.
  3. Дейностите на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства-Троян, Център за обществена подкрепа – Троян, Домашен социален патронаж, КСУ – с. Дълбок дол, вкл. ЦВН, Дом за стари хора и ЦНСТПЛД да се осъществяват със засилени мерки на превенция, както на работниците и служителите, така и на потребителите.
  4. При превеждането на сутрешен филтър от медицински лица в детските заведения и установяване на симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост незабавно да бъдат уведомени по телефона ОПЛ. Децата не следва да бъдат допускани в съответното детско заведение.

Съгласно писмо на Регионална здравна инспекция гр. Ловеч, с изх. №03-15-82/ 11.03.2020 г., се удължава срокът за неучебни занятия на територията на област Ловеч до 13.03.2020 г.

Детските градини и детска ясла работят със засилен филтър на входа за проверка на здравословното състояние на децата и персонала. Остават работещи и кухнята-майка и Детска млечна кухня.

Временният оперативен щаб взе решение за отмяна на пазара в четвъртък.

Кметът Донка Михайлова разпореди въвеждането на стриктен контрол на пропускателния режим в сградите на Община Троян, който е в сила от 09.03.2020 г. Отменени са приемните дни на Кмета на Общината до 23.03.2020 г. При необходимост, гражданите може да се свързват с администрацията на телефоните 0670/68009 и/ или 0670/68050. В Центъра за услуги на гражданите са въведени ограничения от 1 м. за разстоянието между служителите и обслужваните лица. Припомняме, че за свое удобство хората могат да използват и електронните услуги, предлагани от администрацията, включително и онлайн разплащания на местни данъци и такси чрез Epay.bg. Осигурено е необходимото към момента количество дезинфекционни средства за подове, повърхности и ръце на спиртна основа, като редовно се извършва дезинфекция на подове и повърхности (дръжки на врати, смесители на мивки и др.). В заповедта на кмета Михайлова се казва още „Служителите на Община Троян, второстепенни разпоредители, служители и работници на ОП „Комунални услуги – Троян“ и служители на търговските дружества с общинско участие да бъдат пряко отговорни за здравето и собственото си състояние, като при първи симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост незабавно да се обърнат към ОПЛ.“

Напомняме, че хората, които усетят отпадналост, симптоми на кашлица, повишена телесна температура, болки в гърлото и други сходни неразположения, следва да се свържат със своя лекуващ лекар, за предприемане на съответните мерки и запазване своето здраве и това на околните. Ръководителите на структурни звена в администрацията следва да не допускат болни служители на работа.

В сградите на общинската администрация – Община Троян, сградите на ул. „Любен Каравелов“ 42, ул. „Г.С.Раковски“ 55 и Информационно-културен център-Троян се извършва регулярно хигиенизиране, проветрява се и се дезинфекцира. Санитарните помещения са снабдени с дезинфектанти и напомнящи указателни табели за измиване на ръцете. Служителите на администрацията ще следят още да не се допуска струпване на голям брой лица в помещенията за административно обслужване, а изчакването да се осъществява на място с осигурено добро проветряване.

Всички предприети мерки са с цел запазване здравето на жителите на общината и информираност за грижите, които всеки следва да полага за своята хигиена и защита. Община Троян призовава хората за спокойствие и отговорно отношение.

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч е разкрила телефони за въпроси и отговори относно COVID-19: телефон за контакт на граждани в работни дни 068/69-94-36 д-р С. Иванова; 068/69-94-28 д-р Д. Дочева.

Коментари