Община Троян разработи концепция за територията на населените места с. Орешак и с. Черни Осъм


Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) изпълнява проект №BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г.

Чрез проекта НСОРБ и Норвежката асоциация на местните и регионални власти целят да създадат и въведат устойчиви модели, водещи до създаване на нови работни места и намаляване на бедността в малките и необлагодетелствани населени места.

Ключова дейност по проекта е подготовка на приложими стратегии за ефективно местно икономическо развитие и въвличане на местната общност, неправителствени организации и предприемачи в подготовката на бизнес планове за изпълнение на стратегиите. В тази връзка беше отправена покана до всички общини за подаване и подбор на концепции за местно икономическо развитие.

В рамките на проекта ще бъдат избрани и одобрени 10 концепции. В последствие с подкрепата на проекта, въз основа на концепциите, ще бъдат разработени стратегии за местно развитие и бизнес планове за тяхното реално изпълнение. На тази база, НСОРБ ще подкрепи пилотните общини за подготовка на проекти, с които ще може да се кандидатства за финансиране по малката грантова схема на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Размерът на финансирането по тази схема се предвижда да е от 5 000 до 200 000 евро за проект, като безвъзмездната финансова помощ ще варира от 50% до 100% в зависимост от вида бенефициент.

Всяка община може да кандидатства само с една концепция по поканата – самостоятелно или съвместно с други общини.Общините задължително кандидатстват с подкрепата на структури на гражданското общество и/или бизнес организации.

Всяка концепция следва да обхваща определена целева територия (конкретно населено място и/или група населени места) в рамките на общината или съседни общини, с общо население на целевата територия не повече от 10 000 жители.

Концепциите следва да целят оползотворяване на потенциала на целевата територия – природен, културен, туристически, социален, икономически, географски и наличната техническа инфраструктура за преодоляване на социално-икономически предизвикателства и постигане на икономически растеж чрез създаване на нови работни места.

Крайният срок за получаване на концепциите бе 15 юни 2020 г.

Общинската администрация реши да се възползва от предоставената възможност, като разработи концепция за населените места с. Орешак и с. Черни Осъм, тъй като счита, че посочената територия разполага със значителен природен, културен и туристически потенциал, който може да се развива и да даде тласък на икономическия растеж, както в посочената територия, така и на територията на цялата община.

Концепцията съдържа четири основни цели, а именно:

  • Ограничаване на темповете на демографската криза;
  • Създаване на предпоставки за поддържане на по-висока заетост;
  • Подобряване на жизнената среда и качеството на живот на територията;
  • Предоставяне на възможност повече хора да се докоснат до неповторимите дадености на района.

Концепцията беше обсъдена с кметовете на кметства с. Орешак и с. Черни Осъм, както и с директора на Природонаучния музей в с. Черни Осъм и управителя на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД.

Партньори на Община Троян в разработването на концепцията, както и в последващите ѝ действия, при условие, че концепцията бъде избрана, са сдружение „ТЕРРА – Творчество, Енергия, Разум, Разцвет, Активност“, с. Орешак, и Фондация „Балкани“, с. Черни Осъм.

Коментари