Община Троян плавно наваксва със събираемостта на приходите


Осем процента е спадът в приходите в общинския бюджет към края на първото шестмесечие, което се равнява на 353 хил. лева данъчни и неданъчни приходи. Това е един от най-добрите резултати на фона на драстичния спад в общинските бюджети в страната, при които средният размер на спада по последни данни е 40%.

 През месец април 2020 г. бе отчетен най-голям спад на собствените приходи на Община Троян. Реализирани бяха 727 хил. лева по-малко или Община Троян отбелязва спад с 22% спрямо същия период на 2019 г.  В българските общини спадът на собствените приходи, спрямо темповете от предходни години, е значителен. В големите общини той бе с над 75%, в областни центрове – с 40 – 65% , а за средните и малките общини – той е между 20 и 45%.

Към края на първото тримесечие започна спадът в данъчните приходи – със 127 хил. лв. спрямо същия период на 2019 г., като най-съществено намаление се отчита при данък върху недвижимите имоти. Общо приходите събирани от отдел „Местни приходи“ на общинската администрация намаляха със 78 хил. лв. спрямо 2019 г. Към 29 април Община Троян отбеляза най-голямото изоставане в събираните приходи – 734 хил. лв. Администрацията своевременно предприе мерки за редуциране на разходите.

Общо събраните данъчни приходи до 16.07.2020 г. са в размер на 1 890 хил. лева, което е 61% спрямо първоначалния годишен план. За съпоставка, събраните към 16.07.2019 г. данъчни приходи са в размер на 2098 хил. лв., или се отчита намаление с 208 хил. лева. Общото изпълнение на данъчните приходи и такса битови отпадъци е 3 716 хил. лв., което е 62% изпълнение спрямо първоначалния годишен план за 2020 г., като изоставането спрямо същия период на 2019 г. е в размер на 146 хил. лв. Община Троян започна плавно да наваксва изоставането. Традиционно събираемостта в Община Троян е висока – при Данък недвижими имоти е 89,9% при 74,78% за страната; данък Моторни превозни средства е със събираемост 80,5% при 70,93% за страната. В началото на месец юни Община Троян стартира и кампания под надслов „Защото Троян е в сърцата ни“, която има за цел да покаже на хората добрия пример и резултатите, които се постигат, когато бюджетът на общината е стабилен и се събират, дължимите към Общината местни данъци и такси. Може да следите публикациите на кампанията в официалната интернет страница на Община Троян.

Коментари