Община Ловеч обявява правила за финансиране на дейности от програмата за младежки дейности на Община Ловеч 2014 – 2020 г.


Проектните предложения за следващата календарна година ще се приемат до 6 ноември 2015 г.

Община Ловеч обявява правила за финансиране на дейности, които ще бъдат включени в Плана за изпълнение на Програмата за младежки дейности за 2016 г.

Програмата за младежки дейности е насочена към младите хора от 15 до 29-годишна възраст. В нея могат да участват младежки организации, които отговарят на изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и дружества с идеална цел, училища, библиотеки, читалища и други, чиято дейност е свързана с развитието на младите. Основната ѝ цел е утвърждаването на младите хора, като активна част от Европейската общност и тяхното развитие и съхранение като личности и граждани.

Настоящите правила регламентират начина, по който се осигурява финансова подкрепа на проекти за развиване на младежка политика и дейности на местно ниво.

За финансиране на събитията и дейностите по Правилата кандидатите подават до кмета заявление, формуляр за кандидатстване, описание на проекта и подробен бюджет. Проектните предложения за следващата календарна година ще се приемат до 6 ноември на текущата. Проектите ще бъдат оценявани от временна комисия от Община Ловеч, сформира със заповед на Кмета. За проекти се сключва договор за финансиране в срок съобразен с  приемането на бюджета на Община Ловеч.

Коментари