Проект „Готови за училище“ продължава своята реализация за трета поредна година


За третапореднагодинаСдружение „Знание“ – Ловеч щебъдеизпълнителнапроект «Готовизаучилище «. Разликата в досегашното изпълнение не проекта от страна на „Знание“ е в мащаба. Организацията ще отговаря за общо 28 детски градини в 6 области ( Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин, Габрово).

Проектът се финансора от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и има за цел да покрива такси за посещение на детска градина на деца от уязвими общности на възраст от 4 до 6 години, както и такси за медицински изследвания и учебни помагала и пособия. Очакваният ефект от изпълнението на тази мярка е увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини. Проектът цели да изгради капацитет и да изработи анализ, който да насочи вниманието на институциите към ранното детско образование, като превенция на отпадането от училищното образование.

През 2014-2015 проектът се осъществи в детските градини в 235 населени места в партньоство с 23 регионални неправителствени организации През 2015-2016 проектът продължи да подпомага същите деца чрез заплащането на такси и скрити разходи. През 2016-2017 година се очаква  проектът да  обхване  1,200 деца в 110 детски градини.

Проектът предвижда изграждането на сериозен анализ на причините за отпадане от системата на  ранното детско образование, а финансовата му обезспеченост е една добра крачка в тази посока.

Коментари