Областният управител Ирина Митева участва в заседанието на РСР на Северозападен район


На 12 декември 2016 г. в Конферентния център на Областна администрация – Видин се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, съвместно с Регионалния координационен комитет към него. То бе открито и ръководено от Момчил Станков – председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, областен управител на област Видин.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, представители на бизнеса, както и представители на академичните среди.

След проведено гласуване за заместник – председател на Съвета за периода 1 януари до 30 юни 2017 г. е избран г-н Иван Грънчаров – кмет на община Луковит.

На форума бяха представени резултатите от Последващата оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005 – 2015 г.

На членовете на Съвета беше представена информация относно етапа на развитие на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.

Представител на Министерството на туризма запозна присъстващите с мерките, които могат да бъдат предприети за иницииране учредяването на Организация за управление на туристически район „Дунав“, с цел изпълнение на дейностите регламентирани в закона за туризма.

Експерт от Министерството на труда и социалната политика представи информация за индикативните параметри на Финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“

Представители на Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район към месец декември 2016 г.

Заседанието започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите от Хитрино.

 

Коментари