Областният управител върна три решения на община Тетевен


Областният управител Ирина Митева върна три решения на общинския съвет в Тетевен.

В две от тях – решения 128 и 129, Общинския съвет дава съгласие наематели по сключени договори за наем на общински ливади да пренаемат имотите, които стопанисват, без да се съобрази процедурата по Закона за стопанисване и ползване на земеделски земи. Цитираното основание по Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ към решенията е неотносимо, а ЗЗД неприложим, което и е мотивът на областния управител да ги върне.

С решение 131 общинският съвет в Тетевен дава съгласие за изменение на ПУП в град Тетевен и промяна на предназначението на имоти от зелени площи в имоти за жилищно застрояване. При проверката се установява обаче, че имотите не са обявени като частна общинска собственост, а все още имат статут на публична такава.

Без да е налице съответна промяна на характера на собствеността от публична в частна, с решението си общинският съвет е инициирал разпоредителни действия с имота. Предвид изричната забрана, която се поставя от Закона за общинската собственост е недопустимо да бъдат извършвани разпоредителни сделки с имот – публична общинска собственост, което води до незаконосъобразност на решението и в тази му част.

Пълният текст на заповедите могат да се видят в сайта на Областна администрация, секция „Заповеди и решения”.  

Коментари