Областният управител върна решение на общинския съвет в Ловеч


Областният управител Ирина Митева върна за ново обсъждане решението на общинския съвет в Ловеч, с който бе приет План за финансово оздравяване на Община Ловеч.
Решението съдържа 2 точки – Приемане план за финансово оздравяване на Община Ловеч и Определяне срок на процедурата по финансово оздравяване на Община Ловеч – 31.12.2017 година.
При проверка на законосъобразността на решението и в предвидения законов срок е установено, следното: Видно от дебатите и гласуванията преди приемане на Решение  № 228 от 25.08.2016 г. на Общински съвет, в две последователни гласувания колективният орган не приема предложението в плана за финансово оздравяване на Община Ловеч да бъде записано, че „При неизпълнение на дейностите заложени в плана за оздравяване на Община Ловеч се спира изплащането на възнаграждението на кмета на общината и на общинските съветници до неговото изпълнение“.
Предложеният и не приет текст обаче е включен в План за финансово оздравяване на Община Ловеч, видно от получения в Областна администрация Ловеч протокол. – Аналогично същият текст е включен и в План за финансово оздравяване, публикуван на интернет страницата на Община Ловеч.
Приетият текст не съответства на волята на колективния орган, тоест прието в противоречие с административнопроцесуалните норми. Липсва воля на колективния орган за приемане на този текст.  В настоящия случай акта на органа на местно самоуправление е оформен писмено с текст, който не е приет с необходимото мнозинство. Това са и мотивите на областния управител да върне решението.
Пълния текст на заповедта е публикуван в сайта на Областна администрация, секция „Заповеди и решения“.
Коментари