Областният управител върна решение на Общински съвет Ловеч


Областният управител Ирина Митева върна за ново разглеждане решение на Общински съвет Ловеч. То е прието на заседанието на 24 ноември т.г. и при последващия контрол се установи, че е нарушена разпоредба от Закона за общинската собственост. В случая разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Към протокола от приетото решение е приложено копие на Акт № 54629 за частна общинска собственост, в който е посочена дата на съставяне 29.08.2016 г. и данъчна оценка към момента на утвърждаване на акта – 1815,80 лв.

Предвид това, че към протокола не e приложено удостоверение за данъчна оценка следва да се приеме, че при приемане на решението общинските съветници е следвало да се съобразят с посочения размер. Следователно приетата пазарна цена в размер 1369,00 /хиляда триста шестдесет и девет/ лева без включен ДДС е по-ниска от данъчната оценка на имота –1815,80 лв., което нарушава Закона за общинска собственост.

Пълният текст на заповедта може да се види в секция „Заповеди и решения” в страницата на Областна администрация.

 

Коментари