Областен управител върна решение на общинския съвет в Ябланица


Областният управител Ирина Митева върна решение на общинския съвет в Ябланица. На сесия на 28 януари съветниците са приели да възстановят правото на собственост на имот в кв. „Шумака” на наследниците на Бана Няголова и Иван Няголов. При проверка са установени съществени нарушения на административнопроцесуалните правила – мотивите не съдържат фактически основания, а документите, приложени към протокола, не установяват съответствието на фактическите обстоятелства с посочените в решението правни норми.

Освен това решение за възстановяване на земеделски земи по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи не може да бъде прието от общински съвет, такова правомощие е вменено на общинските служби по земеделие. От приложените материали не става ясно и на какво основание на наследниците на Бана Вутева Няголова и Иван Вутев Няголов се възстановява право на собственост върху имота.

Заради тези и други нарушения областният управител връща решението за ново разглеждане.

Пълният текст на заповедта може да се види в секция „Заповеди и решения” в сайта на Областна администрация.

Коментари